Boşanma Davası Avukatı

BOŞANMA DAVASI

Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin ailesi ve ortak bir hayat kaynağı amacıyla bir araya getirilmesidir. Boşanma davası evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla başvurulan davadır. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma yalnızca hakim kararı ile mümkün olabilir. Evli çiftlerden birinin başvurusunda, boşanmanın açılması için yeterlidir. Hâkimin boşanma kararının verilebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığı gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel ve genel boşanma sebepleri ortaya çıkıyor;

  •      Zina
  •      Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar
  •      Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  •      Terk
  •      Akıl hastalığı
  •      Evlilik birliğinin sarsılması          
  •      Şiddetli geçimsizlik      
  •      Anlaşmalı boşanma

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ

Anlaşmalı boşanma durumu ve çekişmeli boşanma durumu olarak iki ayrı boşanma durumu türü bulunmaktadır. Bu yazımızda boşanma türleri hakkında kısaca bilgi verilecek olup tamamına burada yer vermemiz mümkün değildir. Boşanma davası türlerinin her birinin ayrıntılı olarak ayrı ayrı yazılarında konu edilmiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası genellikle iki tarafta boşanma türüdür. Taraflar arasındaki boşanma davası ile tek celsede en kısa sürede boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için boşanma ve boşanmanın diğer tüm sonuçları hakkında anlaşmaya vardıkları alanda uzman bir boşanma avukatı ile (LİNK) günlük protokol katılmaları gerekir. Bu anlaşmalı boşanma protokolü (LİNK) ile birlikte anlaşmalı boşanma davası dilekçesi (LİNK) hazırlandı ve mahkemeye başvurulur. Taraflardan birinin mahkemeye başvurması yeterlidir.

Ancak anlaşmalı boşanma davasının bazı hukuki koşulları vardır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Tarafların boşanması ve boşanmanın sonuçları olan nafaka, mal rejimi, velayet , tazminat gibi hususlarda anlaşmış olmaları gerekir. Ayrıca, kayıtlarının anlaşmalarının kayıtlarının yeterli olması ve celsede hakim huzurunda bu kayıtların kendi beyanlarının olması gerekmektedir.

     Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için anlaşmalı boşanma davası ” ve “ anlaşmalı boşanma dilekçesi ” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Taraflar boşanma ve/veya boşanmaya bağlı diğer sonuçlar arasında bir anlaşmaya varamazlarsa çekişmeli boşanma açılmaya başlar. Hakim bu anlaşılamayan ayrıntılar hakkında karar verir. Çekişmeli boşanma davasında tüm iddialar ve delilleri ile mahkemeye sunar. Davacı açmış olduğu davada boşanma hususunu ispat edemezse dava reddolunabilir. Bu nedenle iddia ve ispatların net şekilde dilekçelerde açıklanması ve delillerin ortaya çıkması çok önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davasında, biri protokol onayladığını beyan etmezse dava çekişmeli boşanma durumuna dönüşür.

     Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için “ çekişmeli boşanma dilekçesi ” ve “ çekişmeli boşanma dilekçesi ” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Boşanma süreci süreci davacının tevzi bürolarına dilekçesini ve gerekli ekleri teslim etmesinden sonra hesaplanan harçların yatırılması ile başlanır. Dosyanın tevzi edilmesinden sonra mahkeme dilekçesi ve dava şartlarını kontrol eder ve tensip zaptı hazırlar. Mahkeme tarafından oluşturulan tensip zaptı ve davacının boşanma dilekçesi davalıya gönderilir. Davalıya cevap ve delillerin bildirilmesi için tebligatın sunulmasından itibaren 2 hafta süre verilir. Daha sonra sırasıyla cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçelerinin bildiriminden sonra dilekçeler aşamasında işlemler olur. Mahkemede ise mahkeme bir duruşma günü ayrılır.

Yapılan ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Bu duruşmada sulh olup olmaması durumu, uyuşmazlık konusu, iddialar ve deliller değerlendirilecektir. Taraflara tanık ve delil bildirimi için süre boyunca verilebilecektir. Ön inceleme aşamasının ayarlanmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında delillerin mahkemeye celbi sağlanır, tanıklar dinlenir yani davanın esasına geçilir. Tüm delillerin çoğunluğunun ardından hakimiyetten uzaklaşmak. Bu tüm evrelerde uyulması gereken birçok kanuni aktarımlar vardır. Sürelerin kaçırılması ya da eksik evrak durumları gibi durumlar geri dönmeyen muafiyetler yaratabilecektir. Bu nedenle boşanma davasının alanında uzman bir boşanma avukatı  ile devam etmesi gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ?

Tarafların ilk olarak anlaşmalı boşanma durumu mu yoksa çekişmeli boşanma durumu mı devam etmelerine karar vermeleri gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası açmak için evlilik birliği Temel eşlerden biri haklı bir nedene sahip olması gerekmektedir. Bu haklı nedene veya nedenlere sahip olan eş dava açmaya karar verme halinde bu sebeplere dayanan özet bir dilekçe hazırlayarak mahkemeye başvurmak gerekir. Yani boşanma davası için ilk olarak en önemli aşamanın şemasının hazırlanmasıdır. Çünkü bu dilekçede belirtilen husus boşanma davasında devam edecektir.

Boşanma davası dilekçesinde davacı tüm iddialarını ve nitekim bu iddialarını kanıtlayacak delillerini eksiksiz bir şekilde dile getirmelidir. Ayrıca dilekçede olması gereken zorunlu birçok husus vardır ki bu hususların yeterli olmaması halinde tek tek geri dönmeyen sonuçlarla ve hukuki kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle boşanma dilekçesi aradaken ve boşanmaktan ayrılmakken mutlaka bir boşanma avukatından (LİNK)destek toplanması elzemdir. Boşanma davası için yürütülen bu dilekçe sonrasında görevli ve yetkili mahkemenin tevzi bürolarına toplandı. Tevzi bürolarının hesapladığı harçlar ve masraflar da davacı tarafından ödendikten sonra dava kapatılır.

BOŞANMA DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkemeler aile mahkemeleridir. Ülkenin bazı ilçe adliyelerinde Aile mahkemeleri bulunabilir. Aile mahkemesi olmayan aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri boşanma davasına bakabilecektir. Aile mahkemesi dışında başka bir mahkemede açılan davalar mahkemenin görevsizliği nedeniyle reddedildi.

BOŞANMA DAVASI YETKİLİ MAHKEME

Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı birlikte çalıştıkları yer mahkemesidir. Bu kurala uyulmaması durumunda davalı eş yetki itirazında bulunan dava yetkili mahkemeye gönderilir. Ayrıca eşini terk eden ya da başka bir ilde yaşayan tarafın bu ilde boşanması da mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası ise herhangi bir yerde aile mahkemesinde açılabilir.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER ?

Boşanma davası ne kadar devam ediyorsa net olarak bir yanıt vermek çok zor. Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde boşanma davalarının sayısının çok fazla olması nedeniyle mahkemelerin yoğunluğunun karşılanacağı. dolayısıyla boşanma durumu süresi de bu yoğunluğa bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca somut boşanma sebepleri ve olaylar da bu süreye etki etmektedir. Boşanma davası süreci avukat yardımı ile takip süreci bu süreçte oldukça kısalmaktadır. Davanın açılması ile birlikte davacıya mahkemesi tarafından bir hedef verilmektedir. Çekişmeli boşanma için Adalet Bakanlığı tarafından kaydedilen süre 300 adettir. Ancak yoğunluğa ve dosya boyutuna göre çekişmeli boşanma durumu 1-3 yıl arasında sürebilmektedir. Nitekim boşanma nedenlerinin görüldüğü, ilgili gelecek yazıların beklenmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporlarının alınması gibi gereklilikler devamı ve az 3-4 celse devam edecek. Bu süreç uzman bir avukat tarafından yürütülmezse bu süre 4-5 yıl boyunca bile bulunabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ise 1 hafta ile 1 ay arasında kesin olarak sonuçlanmıştır.

BOŞANMA DAVASINDA DURUŞMAYA KATILMAK ZORUNLU MUDUR ?

Boşanma davasında duruşmaya katılma zorunlu mudurun boşanma durumunun türüne göre değişir. Anlaşmalı boşanma davasında bir kez yapılacak olan duruşmaya katılmak üzereydi. Boşanma davası avukatı tarafından takip edilse dahi kişinin bizzat katılması gerekmektedir. Aksi halde boşanma gerçekleşmeyecektir. Ancak çekişmeli boşanma davasında duruşmaya katılmak zorunlu değildir. Ancak davayı açan davacı taraf duruşmada bulunmazsa ve kendisini avukat ile temsil etmiyorsa takipsizlikten dava düşer. Davalı taraf ise duruşmaya girmek zorunda değildir. Fakat bu durumda süreç devam etmekte ve dava sonuçlandırılmamaktadır.

BOŞANMA DAVASINDA SES KAYDI DELİL SAYILIR MI ?

Boşanma davasında davacı dilekçesinde tutulan iddialarını ispatlamak amacıyla delil sunmaktadır. Davalı taraf ise bu iddiaları çürütmek için karşı ispat sunacaktır. Ancak sunulan bu deliller hukuka uygun olmamalıdır. Aksi halde mahkeme tarafından kabul edilmeyen mesajlar, telefon aramaları, fotoğraflar delil olarak sunulabilmektedir. Ses ve video kayıtları da hukuka uygun olarak elde edilmişse boşanma davasında delil olarak yer almaktadır.

BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR ?

Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Taraflar tek başına bu davayı yürütebilmektedir. Ancak boşanma davası sürecinin dilekçelenmesi yazndan karar aşamasına kadar takip edilmesi çok zor olan, birçok yasal düzenlemenin bulundurulması sağlanıyor. Avukat olmadan, hukuki destek alınmadan takip edilen boşanma davalarında hak kayıpları yaşanabilmektedir. Boşanma davasından en iyi sonucun alınabilmesi için avukat desteği almak ve sağlıklıdır.

BOŞANMA DAVASI AVUKAT ÜCRETİ

Avukat ücreti somut olaya ve davanın kapsamına göre belirlenir. Boşanma davası avukatlık ücreti 2022 İstanbul ve Ankara Barolarının ücretlerinde asgari 18.000 TL, Türkiye Barolar Birliğinin ücretlerinde asgari 5.100 TL olarak. Ancak bu tutarların sabit olması ve avukat ile müvekkili arasında anlaşılarak belirlenebilecektir.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇILIR MI ?

Adli tatil her yıl 20 Temmuz-30 Ağustos arasıdır. Bu süre boyunca acil durumlar dışında dinlenme tarihi verilmiyor. Ancak bu süre içinde boşanma davası bittabi açılabilir. Adli tatil süresi içerisinde karşılıklı boşanmak için mahkemeye başvurabilirler. Ancak açılan boşanma davasında verilecek duruşma tarihi adli tatil sonrasına verilir. Fakat nafaka ve velayet gibi gecikmede zarar doğabilecek işler adli tatil süreci içinde de devam eder.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EVDE KİM KALIR ?

Boşanma durumu devam ederken evde kimin kusuru kusurdan bağımsızdır. Maddi imkan olarak daha elverişsiz durumda olan eş boşanma davası devam ederken ortak konutta kalıyor. Uygulamada genellikte ortak konutta kadın eş kalsa da bu durum belirlenirken ekonomik şartlara bakılır.

Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA

Boşanma davasının sonuçlarından biri de nafakadır. Nafaka Eşe verilen yoksulluk nafakası ve Çocuğa verilen katılımcı nafakası olarak iki çeşittir. İştirak nafakası, çocukların giderlerine katılması amacıyla velayet kendisine verilmeyen eş aleyhine hükmedilen nafakadır. Yoksulluk nafakası ise evliliğin sonlanmasından dolayı maddi yönden zayıflığa düşecek eş sürekli hükmedilen nafakadır.

Boşanma davası henüz sonuçlanmadan devam ettiği esnada mahkeme tarafından tedbiren nafaka talebine karar talebinde bulunulabilir. Dava açılabilmesine karar verilen tedbir nafakası davası sonuçlandırıldıktan sonra düzenlenenne göre katılım nafakası ya da yoksulluk nafakası olarak devam eder.

     NAFAKA İLE İLGİLİ AYRINTILI YAZIMIZI BURDAN OKUYABİLİRSİNİZ.

BOŞANMA DAVASINDA VELAYET

Boşanma davasının bir diğer sonucu da Çocukların velayetinin hangi ebeveyne verileceği hususudur. Ancak boşanma davası devam ederken de geçici olarak velayet süresinde karar alınır. Mahkemeler velayet aralığının menfaatine göre karar verir. Çocukların menfaati için hazırlayabilecekleri, huzurlu, mutlu, sağlık ve eğitim olanakları olan bir ortamdır. Velayet hakkı verilmeyen taraf ile müsterek çocuk arasında ise şahsi münasebet tesisi kurulur.

Velayet ile ilgili toplantılar mahkemeler uzman bir pedagog atayarak dosya hakkında raporda bulunabileceklerini, görüş bildirmelerini isterler. Ayrıca gerekli olanakların sağlandığı ebeveynler ve çocukların da dinlenerek velayet ve kişisel ilişki hususlarının kullanılması.

     VELAYET İLE İLGİLİ AYRINTILI YAZIMIZI BURDAN OKUYABİLİRSİNİZ.

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma davasında hükmedilecek maddi ve manevi tazminatın bir sonucu. Tarafların boşanma talebinin yanı sıra bu evliliğin sonlanması ile ilgili uğradıkları maddi ve manevi zararlar talep edilebilirler. Mahkeme tarafından evliliğin bitiminde kusurlu olan taraf tespit edilir. Kusurlu olan eşince mahkemece belirlenecek tazminatı ödemesine hükmedilir. Mahkemenin gidişatı, ortalama ve eşit derece kusurlu oldukları kanaatine varılırsa, herhangi bir tazminatın ödenmesine de karar verilmesi.

     BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İLE İLGİLİ AYRINTILI YAZIMIZI BURDAN OKUYABİLİRSİNİZ.

BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Davaya ilişkin kötü paylaşım ayrı ayrı görülmektedir. Bu durumlarda ayrı ayrı bir dava açılması gerekir. Tarafların boşanma davası açılırken mal paylaşımını talepte bulunsa mal paylaşımı dahi farklı bir esas şema açılarak görülür. Ayrıca kötü paylaşım, davanın boşanmasının sonucu ile bağlı olduğu için boşanma davası kesinleşene kadar devam eder. Yani boşanma davasının devamı, mal paylaşımının devam etmesi için bekletilici bir hikayedir.

MK 179’a göre, boşanma halinde, “mal mevzuatının açıklamalarında eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanıyor.” Kanuna göre evlilik birliği içinde edinilen mallar ortak sayılır.

 

 

İLGİLİ KONULAR;

Anlaşmalı Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Ayrılık Davası

Nafaka

Velayet

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Zina (Aldatma) Davası

Terk Şebebiyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir

Nişan Bozma Nedeniyle Tazminat Davası

Ziynet Alacağı Davası

Nafaka Artırım Davası

Velayetinin Değiştirilmesi Davası

İddet Müddeti

Evlilik İçerisinde Şiddet

Gösterilen Soyadı Değiştirilebilir Mi

Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Boşanma Davasını Önce Açan Mı Kazanır?

Related Posts

Leave a Reply