MAL KAÇIRMA

Mal kaçırma nasıl olur ve bu durum nasıl engellenebilir? Bu soru boşanma sürecinde en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Boşanmada eşten mal kaçırma, taraflardan birinin ya da her ikisinin mal paylaşımına konu edilmemesi amacıyla evlilik birliği içinde edinilmiş malları elden çıkarması, satması veya saklaması olarak ifade edilebilir.

İlk olarak belirtmek gerekirse, 2002 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler evlilik birliği içinde edindikleri mallar üzerinde kural olarak yarı yarıya hak sahibidir. Bu kurala hukuken edinilmiş mallara katılma mal rejimi denir. Yani evlilik sürecinde eşler arasında mal rejimine ilişkin herhangi bir farklı anlaşma yapılmadığı hallerde boşanma sırasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Edinilmiş mallara katılma rejimi gereğince ise, tarafların evlilik sürecinde kazandıkları mallar yasal olarak eşler arasında ikiye bölünür.

Fakat bazı eşler, intikam isteği ya da kızgınlık duygusu ile evlilik sürecinde edinilmiş olan malları diğer eş ile paylaşmak istememektedir. Boşanmada eşten mal kaçırma ve boşanma davası sürerken eşten mal kaçırma tam olarak burada gündeme gelir. Kişiler diğer eşin paylaşıma tabi olmaması için malları elden çıkarma girişiminde bulunabilmektedir.

Boşanmanın mali sonuçları açısından son derece önemli bir işlem olan boşanmada eşten mal kaçırmanın önüne yasal düzenlemeler ile geçilebilir. Kanunlar ile bu mal kaçırma girişimlerinin engellenmesi için düzenlemeler getirilmiştir. Bunun yanında, mal kaçırmanın önlenemeden gerçekleşmesi halinde, somut olayın koşullarına göre kaçırılan malı geri alınması da yine hukuken mümkündür. Boşanmada eşten mal kaçırma durumunda yapılacak tüm işlemler için İstanbul boşanma avukatına danışabilirsiniz.

MAL KAÇIRMA NASIL YAPILIR?

Boşanmada eşten mal kaçırma, eşlerden biri ya da her ikisi tarafından aşağıdaki fiiller ile gerçekleştirilmiş olabilir:

 • Henüz boşanma davası açılmadan önce (evlilik devam ederken); belirli malların kaçırılması ve boşanmada paylaşıma konu edilmemesi amacıyla bir başkasına bağışlanması, satılması veya değerinden çok daha düşük bir bedel karşılığında devredilmesi,
 • Dava açılmadan önceki 1 senelik süre içinde karşılıksız kazandırma yapılması,
 • Sahte vekaletname ile eş üzerindeki malvarlığının, bir başkasına devredilmesi,
 • Eş adına bir başka kişiye imza attırmak suretiyle aile konutunun devredilmesi,
 • Boşanma davası esnasında ve boşanma kararı sonrasında benzer nitelikteki devir işlemlerinin yapılması.

Taraflar mal kaçırma eylemi için bazı yolları deneyebilir. Örneğin; mal varlığını gizlice başka bir kişiye ya da hesaba transfer edebilir ya da mal varlığının değeri konusunda yalan söyleyebilir ve bilinçli bir şekilde düşük tutabilir. Nadiren karşılaşılan diğer bir yol ise mal varlığını yurtdışı varlıklar ve gizli hesaplarla gizleyerek, tespit edilmesini engellemektir.

MAL KAÇIRMANIN ENGELLENMESİ

Öncelikli olarak önemle belirtmek gerekir ki, eşler arasında mal kaçırma ihtimalinin ya da şüphesinin olduğu durumlarda eşlerin hak kaybına uğramamaları için konusunda uzman bir boşanma avukatı ile görüşmesi ve ivedi olarak işlemlerin başlatılması gerekir. Çünkü Boşanmada eşten mal kaçırmanın önlenebilmesi için başvurulabilecek birden çok yol ve imkan vardır. Fakat bunlardan hangisine başvurulacağı hususunu kesinlikle bir avukat yardımı ile somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

Boşanmada eşten mal kaçırma hali ve şüphesi durumunda bunun engellenmesi için alınabilecek bazı önlemler şunlardır;

 • Mal kaçırma şüphesi, ortak yaşanılan aile konutu ile alakalı ise, kişi bu mülk için tapuda aile konutu şerhi koydurabilir. Böylece mal kaçırma riski olan kişinin konut ile ilgili işlem yapma yetkisi kısıtlanmış olacağından mülkün 3. Kişilere devri engellenmiş olur.
 • Ortak yaşanılan konuta aile şerhi konulmuş olmasa bile bu mülkün satılması halinde satış için rızası alınmamış olan eş bu satışın iptali için hukuki yollara başvurabilir.
 • Malların kaçırılması ihtimalinde eş mahkemeye başvuru yaparak diğer eşin malları üzerinde tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını talep edebilir.
 • Evlilik sürerken, mal kaçırma yapacak eş, elindeki malları muvazaalı (anlaşmalı) olarak bir başkasına karşılıksız bir şekilde vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda hile ispatlanarak kanıtlarla beraber dava açılıp devrin iptali sağlanabilir.
 • Boşanma davası ile aynı anda mal tasfiyesi davasının açılması ile, mal kaçırma girişimi engellenebilecektir. Bu durumda boşanma bekletici mesele yapılır ve mallara ihtiyati tedbir konulabilir. İhtiyati tedbir ile malların satışı durdurulacaktır.
 • Boşanma davasından sonra da hızlıca mal rejimi tasfiyesi başlatılarak malların devrinin önüne geçilebilir.
 • Boşanma davası açılmadan önceki 1 yıllık sürede alışılmışın dışında yapılan karşılıksız devirlerin iptali sağlanabilir.
 • Boşanma davası açılmadan geriye doğru herhangi bir süre sınırlaması olmadan açıkça mal kaçırma maksadı taşıdığı belli olan devirlerin iptali sağlanabilir.

Mal Kaçırma

EŞTEN MAL KAÇIRMAK SUÇ MUDUR?

Türk Ceza Kanunu’nda ‘eşten mal kaçırma’ özel bir suç türü olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla boşanma davasında eşin mal kaçırması fiilinin suç teşkil ettiğini söylemek doğru olmayacaktır.  Ancak yine de eşin hangi yolla mal kaçırdığına bakmak gerekir. Eşten mal kaçırmak için girişilen eylemler esnasında yapılan bazı fiiller suç teşkil edebilmektedir. Örnek verecek olursak, boşanmada eşten mal kaçırmak için evrakta sahtecilik ya da sahte vekaletname ile bir işlem yapılmış ise, kişi belgede sahtecilik suçundan ceza almaktadır. Eğer eşin kandırılması durumu var ise, bu halde kişi dolandırıcılık suçundan yargılanır. Bunlarla beraber mal kaçıran eş diğer eşi tehdit, şantaj gibi yollarla malı satmaya zorlamış olabilir. Bu hallerde de tehdit ya da şantaj suçuna ilişkin ceza verilir.

MAL KAÇIRAN EŞE NE DAVASI AÇILIR?

Boşanmada mal kaçıran eşe karşı hangi davanın açılacağı, mal kaçırmanın engellenmesi için hangi önlemlerin alınacağı hususunu değerlendirmek için ilk olarak mal kaçırmanın boşanmanın hangi sürecinde ve hangi yöntemlerle yapıldığına bakılmalıdır. Boşanmadan önce mal kaçırma, boşanma davası açılmadan 1 yıllık süre içerisinde mal kaçırma, boşanma davası sırasında mal kaçırma veya boşanma kararı verildikten sonra  mal kaçırma şeklinde zamansal olarak ayrım yapmak mümkündür. Bu ayrıma göre girişilecek hukuki süreçleri değerlendirmek gerekir.

 

Boşanmadan Önce     : Muvazaa hükümlerine başvurulabilir.

Aile konutu şerhi koydurulabilir.

Şerh yoksa eşin izni olmadan yapılan devirler iptal ettirilebilir.

Boşanma Sırasında     : Boşanma davası ile mal paylaşımı davası açılarak mallar üzerine ihtiyati tedbir konulabilir.

Boşanmadan Sonra    : Mal paylaşımı davası açılır veya önceden açılmış davaya devam edilir.

Mal paylaşım usulü uyarınca önceden kaçırılmış malların paylaşıma dahil edilmesi sağlanabilir.

AİLE KONUTUNA ŞERH KONULMASI

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, birlikte yaşanılan ortak konut yani aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, bu mülkü devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini mülkün bulunduğu ilin tapu müdürlüğünden talep edebilir.

Konutun diğer eş tarafından satılması şüphesi olan eşin bu konut üzerindeki ayni hakkı bu şekilde muhafaza edilmiş olur. Aile konutu şerhini mülk sahibi olmayan eş şerh konulmasını istedikleri evde ailece oturduklarını belgelemek suretiyle evin bulunduğu yer Tapu Müdürlüğü’ne aile cüzdanı ile başvuru yaparak talep edebilmektedir. Konutun ailenin yerleşim yeri olduğunu gösteren belge, aile konutunun bulunduğu mahallenin muhtarından ve apartman yönetiminden alınabilir.

BOŞANMADA EŞTEN MAL KAÇIRMA DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Boşanmada eşten mal kaçırmanın önüne geçilebilmesi için uygulanacak işlemler ve hukuki süreçler bazı yasal sürelere tabiidir. Bu hukuki işlemleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. İlk olarak aile konutu şerhi koydurmak herhangi bir süreye tabii değildir. Taraflar, her zaman aile konutu şerhi konulması için ilgili merciiye başvuruda bulunabilir. Eşlerden biri, diğer eşin rızasını almaksızın malın satışını yaparsa bu işlemin iptali için açılacak tapu iptal ve tescil davası için de hak düşürücü süre yoktur. Şartların oluşması halinde her zaman dava açılabilir.Boşanma davası esnasında mal paylaşımı davası açılması suretiyle ihtiyati tedbir talep edilebilir. Bu işlem için de öngörülen bir süre yoktur. Boşanmanın ardından mal paylaşımı davası açılabilmesi içinse 10 yıllık hak düşürücü süre bulunmaktadır.

 

Mal Kaçırma

 

MURİS MUVAZAASI

Muris muvazaası, muvazaanın ve muvazaalı işlemlerin miras hukukumuzdaki görünümüdür ve uygulamada çeşitli nedenlerle sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Miras hukuku alanındaki deneyimlerimize dayanarak, ülkemizde muris muvazaasının bu kadar yaygın olarak görülmesinin başlıca sebeplerini kabaca şu şekilde sayabiliriz:

 • Yöresel adetler ve gelenekler,

 • Malların kız çocuklarına bırakılmasının önüne geçilerek aynı aile içerisinde toplanmaya çalışılması,

 • Muris ile mirasçılar arasında herhangi bir sebeple husumet yaşanması,

 • Mirasçıların uzak şehirlerde yaşaması, anne ve babalarına bakma görevlerini, anne ve babalarının onlardan beklediği kadarıyla yerine getirmemeleri,

Muris muvazaası, Türk Hukuk Sistemimizde bazı mirasçıların saklı paylarının bulunmasından kaynaklı olarak mirasbırakanın söz konusu bu saklı payları ihlal etme arzusundan kaynaklanmalıdır. Mirasbırakan, mirası üzerinde saklı pay hakkı sahibi olacak mirasçılar olan: Altsoyu, eşi ya da annesi veya babasının sağ olması halinde malvarlığı üzerinde dilediği gibi tasarruf edememekte, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal edecek tasarrufları tenkise konu edilebilmektedir. Bu durumda mirasbırakan, bağışlamak istediği bir malvarlığı değerini, örneğin bir taşınmazı veya bir otomobili bağışlamak yerine, bağışlamak istediği kişiyle satış sözleşmesi imzalar. Çünkü satış halinde mirasbırakan ile 3. kişi arasında karşılıklılık söz konusu olacağından ötürü, bu halde 3. kişiye saklı pay iddiasıyla tenkis talebinde bulunulamayacaktır.

Muris muvazaası, yalnızca satış sözleşmesi ile gerçekleştirilen devirlerde değil, karşılıklılık arz ettiği iddiasıyla yapılan ve 3. kişileri yanıltma amacı taşıyan tüm işlemler açısından söz konusu olabilir. Örneğin muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, yalnızca taşınmaz satış sözleşmesi nedeniyle değil, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle de açılabilir. Ancak burada da ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazaalı olduğu ve 3. kişileri yanıltma amacı taşıdığı hususu ispat edilmelidir.

SORU CEVAP

MAL KAÇIRMANIN KANITLANMASI İÇİN HANGİ BELGELER VE DELİLLER GEREKLİDİR?

Mal kaçırmanın kanıtlanması için sunulacak belgelere örnek olarak; banka hesap ve özetleri, mali belgeler, gayrimenkul belgeleri, şirket belgeleri, vergi beyannameleri, ticaret sicil gazeteleri ve tanık delili verilebilir.

EŞTEN MAL KAÇIRMANIN ÖNLENMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Aile konutu şerhi konulması işleminde görevli mercii Tapu Müdürlüğüdür.  Tapu iptal ve tescil davasında aile mahkemeleri görevlidir. Boşanma davası esnasında mal paylaşımı davası açılacak ise boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesi görevlidir. Boşanma davası sonrasına mal paylaşımı davası açılacak ise yine aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesinin görevli olduğu yerlerde eğer aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR PAYLAŞIMA DAHİL MİDİR?

Mal kaçırma amacına yönelik yapılan işlemleri ve mal kaçırma amacını ispat edildiği takdirde boşanmadan önce satılmış olsa bile bu malların da paylaşıma tabi olmasını sağlayabilir. Ayrıca boşanmadan önceki 1 yıllık süre içerisinde olağandışı karşılıksız kazandırmalar da direkt olarak paylaşıma tabiidir.

 

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanma sonrasında soyadı değişikliği nasıl olur?
Boşanma davası sırasında taraflardan birisi vazgeçerse ne olur?
Boşanma davasında avukat gerekli mi?
Boşanma davasında mahkeme giderlerini kim karşılar?
Davayı hangi tarafın açtığı önemli midir?
En kısa sürede boşanmak için ne yapılmalıdır?
Boşanma davası nasıl açılır?
Yurtdışında ikamet ederken boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davası devam ederken evde kim kalır?
Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi nedir?
Yurtdışında gerçekleşen boşanma Türkiye’de geçerli olur mu?
Kadın boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir mi?

Boşanma sonrasında soyadı değişikliği nasıl olur?

Evlilik ile kadının soyadı değişir. Resmi nikah sonrasında kadın eş erkek eşin soyadını alır. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren ise kadın eş evlenmeden önceki soyadını geri alır. Boşanma kararı 5-6 gün içerisinde nüfusa geçer. Boşanmadan sonra kimlik değişimi için nüfus müdürlüğüne başvurulabilir.

Boşanma davası sırasında taraflardan birisi vazgeçerse ne olur?

Boşanma davası anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak iki türdür. Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın kesinleşmesine kadar olan süreçte taraflardan herhangi birinin boşanmaktan vazgeçmesi durumunda dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Çekişmeli boşanma davasında davadan vazgeçen yani feragat eden taraf davacı ise davanın kesinleşmesine kadar olan her süreçte mahkemeye bu durumu bildirebilir. Fakat feragat halinde mevcut boşanma davasında ileri sürülen sebeplerle sonradan bir boşanma davası açamayacaktır.

Boşanma davasında avukat gerekli mi?

 • Boşanma davasının avukat ile yürütülme zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma davaları dilekçenin yazılmasından karar aşamasına kadar hukuki bilgi gerektiren takip süreçleri içerdiğinden profesyonel bir boşanma avukatı desteğinden faydalanmak gerekir. Birçok yasal yükümlülük bulunduran bu süreçte hukuki hakların kaybına engel olunması için bu sürecin avukat ile yürütülmesi en doğru tercih olacaktır.

Boşanma davasında mahkeme giderlerini kim karşılar?

Boşanma davası açılırken gerekli olan tüm masraf ve giderleri davacı öder. Davalı taraf açılan boşanma davasına karşı dava açmak isterse yine bu karşı davanın masraflarını kendisi öder. Dava sonunda tüm giderler toplanarak davada kusurlu olan haksız taraftan alınır. Fakat bunun için dava dilekçesinde talep yer almalıdır.

Davayı hangi tarafın açtığı önemli midir?

Toplumda yanlış bilinen kanı boşanma davasını ilk açan tarafın daha avantajlı olacağıdır. Fakat boşanma davasında hangi tarafın daha önce dava açtığının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan nokta boşanmada tam kusurlu olan kişinin dava açamayacağıdır. Tam kusurlu olduğu halde boşanma davası açan kişinin davası reddedilir. Boşanma davalarında önemli olan nokta davayı kimin açtığı değil tarafların kusurlarının ispat edilmesidir.

En kısa sürede boşanmak için ne yapılmalıdır?

Çekişmeli boşanma için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süre ise 300 gündür. Fakat yoğunluğa ve dosya durumuna göre çekişmeli boşanma davası 1-3 yıl arasında sürebilmektedir. Nitekim boşanma nedenlerinin araştırılması, ilgili yerlerden gelecek yazıların beklenmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporlarının alınması gibi gereklilikler sebebiyle en az 3-4 celse görülmesi gerekecektir. Bu süreç uzman bir avukat yardımıyla yürütülmezse bu süre 4-5 yılı bile bulabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ise 1 hafta ile 1 ay arasında kesin olarak sonuçlanmaktadır. En kısa sürede boşanmak için hukuki prosedürler doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmedir. Özellikle en önemli nokta sürelerin kaçırılmamasıdır. Bu nedenle boşanma davanızı boşanma avukatından destek alarak yürütmenizin önemini vurgulamak isteriz.

 

Boşanma davası nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için evlilik birliği içindeki eşlerden biri haklı bir nedene sahip olması gerekir. Bu haklı nedene sahip olan eş dava açmaya karar vermesi halinde bu sebeplere dayanan kapsamlı bir dilekçe hazırlayarak mahkemeye başvurmalıdır. Yani boşanma davası için ilk olarak en önemli aşama dilekçenin hazırlanmasıdır. Çünkü bu dilekçede belirtilen her husus boşanma davasında süreci belirleyecektir. Boşanma davası dilekçesinde davacı tüm iddialarını ve nitekim bu iddialarını ispatlayacak delillerini eksiksiz bir şekilde dile getirmelidir. Boşanma davası için hazırlanan bu dilekçe sonrasında görevli ve yetkili mahkemenin tevzi bürosuna verilmelidir. Tevzi bürosunun hesapladığı harç ve masraflar da davacı tarafından ödendikten sonra dava açılmış olur.

Yurtdışında ikamet ederken boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerden birinin yurtdışında olması halinde Türkiye’de olan diğer eş boşanma davası açabilecektir. Bu boşanma davasında tebligatlar davalının yurt dışı adresine yapılır. Yurtdışına yapılan tebligatların süreyi uzatmasına neden olmaması için önemle takip edilmesi gerekir. Yurtdışındaki eşin adresi hiçbir şekilde bulunamıyorsa tebligat ilanen yapılarak yargılamaya devam edilir.

Boşanma davası devam ederken evde kim kalır?

Boşanma davası devam ederken evde kimin kalacağı hususu kusurdan bağımsızdır. Maddi imkân olarak daha elverişsiz durumda olan eş boşanma davası devam ederken ortak konutta kalır. Uygulamada genellikte ortak konutta kadın eş kalsa da bu durum belirlenirken tarafların ekonomik şartlarına bakılır.

Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi nedir?

Boşanma davasında kadın olan eş boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemez. Bu süreye iddet müddeti denmektedir. Kadın eş hamile olmadığını ispat eder sağlık raporu ile dava açarsa iddet müddeti kaldırılabilir.

Yurtdışında gerçekleşen boşanma Türkiye’de geçerli olur mu?

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için tanıma davası icra edilebilir olması için ise tenfiz davası açılması gereklidir. Eşler bu davaları açmamaları halinde Türkiye’de hala evli olarak gözükür ve yeniden evlenemezler. 

Kadın boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir mi?

Kanun gereği boşanan kadın evlenmeden önceki soyadına geri döner. Kadın eşin boşandığı kocasının soyadını kullanmakta bir menfaati varsa ve eski kocasının soyadını kullanmasının erkek eşe bir zararı yoksa boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam etmeyi aile mahkemesinden talep edebilir.

ÜSKÜDAR ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların boşanma ve boşanmanın diğer tüm sonuçları hakkında anlaştıklarına dair alanında uzman bir Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatı ile hazırladıkları protokolü imzalamaları gerekir. Üsküdar boşanma avukatı nın tecrübesi ve bilgisi ile hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların lehine sonuçlar elde edilir. Zira hâkim hukuka uygun bulmadığı protokolleri kabul etmemektedir. Bu durum da süreci oldukça uzatmaktadır. Bu sebeple özellikle protokol ve dilekçe hazırlanması süreçlerinde avukat yardımı oldukça önemlidir.

Kimi zaman taraflar anlaşmalı boşanmayı istedikleri halde evlilikte yaşanan talihsiz durumlar neticesinde birbirleri ile iletişim kuramamaktadır. Anlaşmalı Boşanma Avukatı bu noktada devreye girerek taraflar arasında dolaylı iletişimi sağlayarak isteklerini birbirini iletebilir.

ÜSKÜDAR ÇEKİŞMELİ BOŞANMA AVUKATI

Üsküdar çekişmeli boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkilini temsil etmekte ve hukuki destek vermektedir. Taraflar boşanma ve/veya boşanmaya bağlı diğer sonuçlar hakkında aralarında bir anlaşmaya varamazlarsa Üsküdar Boşanma Avukatı tarafından çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davasında tüm iddia ve talepler delilleri ile mahkemeye sunulur. Davacı açmış olduğu davada boşanma hususunu ispat edemezse dava reddolunabilir. Bu sebeple iddia ve ispatların net şekilde dilekçelerde açıklanması ve delillerin sunulması çok önemlidir. Burada da çekişmeli boşanma avukatına büyük iş düşmektedir.

BOŞANMA SÜRECİNİZLE İLGİLİ DESTEK ALMAK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply