Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne ayrılı olarak  eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi halinde açılır. Zina (aldatma) Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma sebebi olarak sayılan hallerden biridir. Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi gereğince aldatan eşe karşı aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Bu davayı kadın veya erkek fark etmeksizin eşlerden biri açabilmektedir.

Eşlerden birinin fiilinin zina (aldatma) sayılabilmesi için cinsel ilişkisin karşı cinsten biri ile isteyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Cinsel ilişki zina sebebiyle boşanma davasının şartlarından biridir. Öpmek, sarılmak, koklamak gibi fiiller zina olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca eşin kendi hemcinsi ile cinsel ilişkiye girmesi durumu da zina sayılmamaktadır. Fakat bu durumda haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilecektir.

Zina (aldatma)  sebebiyle boşanma davası açan tarafın zina fiilini ispat etmesi halinde derhal boşanma kararı verilir. Zina fiilinin evlilik birliğine olan etkisi ile ilgilenilmeden, başka bir sebep ya da kusur aranmaksızın dava boşanma kararı ile sonuçlandırılır.

Zina davası; hukuki şartları taşımadığı halde usul veya esastan reddedilebilir ve dava için ödemiş olduğunuz harç ve masraflar ile maddi kayba uğrayabilirsiniz. Bu sebeple fiillerin alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından değerlendirilerek dayanılacak boşanma sebebinin belirlenmesi önemlidir.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI

Zina (aldatma) nedeni ile boşanma davası açabilmek için bazı gerekli şartlar vardır. Bu şartlar;

 1. GEÇERLİ BİR EVLİLİK İLİŞKİSİ BULUNMASI

Zina nedeniyle boşanma davası açabilmesi için hukuken geçerli bir evlilik yapılması ve bu evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekmektedir. Evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerin birbirine sadakat yükümlüğü vardır. Boşanma davası kesinleşmediği sürece dava devam ettiği süreçte dahi eşlerin sadakat yükümlülüğü devam eder. Nişanlılık dönemi veya boşanma sonrası gerçekleşen aldatmaya yönelik fiiller zina olarak değerlendirilmez. Ayrıca Dini Nikah (imam nikahı) ile sürdürülen birlikteliklerde de zina olduğundan bahsetmek mümkün değildir.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE CİNSEL İLİŞKİDE BULUNULMASI

Zina olgusunun varlığından söz edilebilmesi için eşlerden birinin fiili olarak eşi dışında bir başka üçüncü kişi ile cinsel ilişkide bulunması gerekmektedir. Zina eyleminin bir defa yapılmış olması yeterli olup süreklilik aranmaz. Bu boyuta ulaşmayan fiiller nedeniyle ise duruma göre haysiyetsiz hayat sürme ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenlerine dayanılarak boşanma davası açılabilecektir. Burada davanın hangi gerekçe ile açılacağına durumun gerekliliklerini değerlendirerek karar verecek olan boşanma avukatınızdır. Ayrıca bu cinsel ilişkinin farklı cinsiyetler arasında gerçekleşmesi gerekmektedir. Hemcinsi ile cinsel birliktelik eşe yönelik zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

 1. ZİNANIN RIZA İLE İSTEYEREK GERÇEKLEŞMESİ

Zina (aldatma) eyleminin boşanma davasına konu olabilmesi için bu fiili gerçekleştiren eşin isteyerek, rıza ile hareket etmiş olması gerekir. Korku ya da tehdit sebebiyle bu fiile yapmaya zorlanan, tecavüze uğrayan, uyuşturucu madde ile etki altına alınan, baygın halde olan kişinin cinsel ilişkiyi kasten gerçekleştirdiğinden söz edilemez. Bu gibi durumda kusuru ve kastı olmayan eşe karşı zina sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır.

 1. ZİNANIN AFFEDİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR

Zina eyleminin gerçekleşmesinden sonraki bir tarihte eşin affedilmesi, tekrar bir araya gelinmesi durumunda zina sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır. TMK 161/3 maddesi gereğinde affeden tarafın dava hakkı yoktur. Affetme açık ya da örtülü şekilde olabilir.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA SÜRESİ

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eş bazı dikkat edilmesi gereken için hak düşürücü süreler vardır. Aldatıldığını öğrenen eşin, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde zina sebebiyle boşanma davası açması gerekmektedir. Bu süreler hakim tarafından resen gözetilir. Daha geç öğrenilmesi halinde bile ise, zina aldatma fiilinin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl geçmekle dava açma hakkı zamanaşımına uğrar. Örneğin; aldatma fiili 01.01.2015 tarihinde gerçekleşmiş fakat henüz üzerinden 5 yıl geçmeden diğer eş tarafından 30.12.2020 tarihine kadar öğrenilmişse dava açılabilecektir.  Zina fiilinin sürekli olarak birden fazla kez gerçekleşmesi halinde son eylem tarihi sür başlangıcı olarak kabul edilir.

Fakat önemle belirtmekte fayda vardır ki;5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasından sonra zina sebebiyle boşanma davasının konusu olamasa da diğer boşanma sebepleri ile açılan davada öne sürülebilecektir.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Zina sebebiyle boşanma davası dava nedenlerinin yer aldığı dilekçe ile aile mahkemesine başvurularak açılır. Bu davayı açmadan önce yapılacak hazırlıklar ve değerlendirmeler çok önemlidir. Davanın en kritik noktası delillerdir. Dava açılırken sunulan dilekçeye eklenecek deliller ispat açısından büyük önem taşır. Zina olgusu bu deliller ile ispat edilemediği takdirde zina sebebiyle açılan boşanma davası reddedilebilecektir.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA ALDATMA NASIL İSPAR EDİLİR?

Zina sebebiyle boşanma davasında ispat yükü eşinin zina yaptığını iddia eden taraftadır. Zina eyleminin ispatlanması büyük önem taşımaktadır. Eşin zina fiilini gerçekleştirdiği her türlü delille ispatlanabilecektir. Mahkeme tarafından dosyaya sunulan deliller serbestçe değerlendirilir ve takdir edilir.

Cinsel birleşme olmaksızın yalnızca öpme, koklama, sarılma gibi fiiller zina sayılmayacağından delil elde etmek ve dolasıyla aldatmayı ispatlamak oldukça zordur. Bu güçlük nedeniyle yalnızca suçüstü ispat gerekmeksizin kuvvetli ve inandırıcı olan farklı deliller ile yaklaşık şekilde ispat edilebilecektir. Bu ispatın nasıl yapılacağı hususunda bazı Yargıtay değerlendirmeleri vardır.

Yargıtay eşlerin bazı eylemlerini direkt olarak zina kapsamında değerlendirir;

 • Eşlerden birinin karşı cinsten bir kişi ile zorunlu değilken otelde aynı odada ya da aynı evde kalması
 • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli şekilde gece gündüz telefonda görüşmesi
 • Kocanın evlilik birliği içinde başka bir kişiden çocuğunun olması
 • Eşlerden birinin başkasıyla imam nikahı kıyması, beraber yaşaması, bu kişiye ev tutması

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA KULLANILABİLECEK DELİLLER

Zina yani aldatmanın ispatlanması için her türlü delil kullanılabilecektir. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden eş somut olayın özelliklerine göre aşağıda verilen delil araçlarını ileri sürebilecektir.

 • Tanık beyanları
 • Telefon Mesajları; Mahkemeden, GSM operatörlerine yazı yazılarak zina fiilini gerçekleştirdiği iddia edilen eşin telefonundaki arama ve mesaj saatleri ve sıklığı ile ilgili belgelerin istenilmesi talep edilebilir.
 • Kamera kayıtları
 • Otel Kayıtları; Mahkemeden otelin bulunduğu şehrin Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak kayıtların istenilmesi talep edilebilir.
 • Mesaj kayıtları
 • Whatssap mesajları
 • Ses kayıtları; Hukuka uygun olarak aldatma olduğunu ispatlamak için bir kereye mahsus alınmış olmak şartı ile.
 • Sosyal medya içerik ve mesajlaşmaları
 • Uçak kayıtları
 • Güvenlik kamera görüntüleri
 • Bilgisayar kayıtları
 • Savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyası veya ceza dava dosyası evrakları
 • Banka kayıtları

Mahkemeye sunulan bu delillerin her birinin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuka aykırı deliller mahkeme tarafından değerlendirme alınmaz.  Söz konusu delillerin zinayı kanıtlama amacının dışına çıkarak sistematik şekilde yapılması hukuka aykırıdır.

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Zina sebebiyle açılan boşanma davasında davacı her ne kadar haklı olsa da mahkeme karşısında iddiasını ispatlamaya yetecek delilleri sunmazsa davası reddedilir. Bu durumda da dava için yapılan masraflar iade edilmeyeceği gibi karşı tarafında yaptığı masrafları davacı üstlenmek durumunda kalacaktır. Hukuka uygun ve somut delillere dayanmadan açılacak davanın reddedilme ihtimali çoktur. Bu sebeple zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açılmadan önce bir boşanma avukatından destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca mevcut delillerin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirmesini de en yeterli şekilde yapabilecek olan kişi boşanma avukatıdır. Unutmayın; haklı olmak ile hakkı kazanmak arasındaki fark, avukatınızdır.

ZİNA (ALDATMA) SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

Zina nedeniyle dayanılarak açılan boşanma davasında, eşi zina eden eş, maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir. Bu maddi ve manevi tazminat miktarı aldatmanın nasıl gerçekleştiği, aldatılan eşin yaşadığı üzüntü ve acı, tazminatı ödeyecek kişinin ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak belirlenir.

 • MANEVİ TAZMİNAT; Eşin zina etmesi sebebiyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan eşten manevi tazminat talep edebilecektir. Zina fiili aile bütünlüğüne yapılan en büyük saldırılardan biridir. Aldatılan kişinin ruhsal ve manevi bütünlüğüne verilen zarar fiilin gerçekleşme şekli bakımından daha ağır olabilmektedir. Örneğin; eşin hamile iken aldatılması, eşin birlikte olduğu üçüncü kişinin aileden ya da arkadaş çevresinden olması, daha fazla manevi tazminat miktarına hükmedilmesine yol açacaktır.
 • MADDİ TAZMİNAT; Eşin zina etmesi sebebiyle mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen, aldatılan eş maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Zina sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde aldatan en tam kusurlu olduğundan diğer eşten maddi tazminat isteyemeyecektir.

ZİNA YAPMAK SUÇ MUDUR?

ZİNA YAPMAK SUÇ MUDUR?

Hayır, Değildir. Eski Türk Ceza Kanunu’nda zina yapmak suç sayılmaktaydı fakat yeni kanun ile zina suç olmaktan çıkarılmıştır. Zina eylemini gerçekleştiren kişi herhangi bir ceza mahkemesinde yargılanmaz ve ceza almaz. Yalnızca zina yapan eşe karşı bu sebebe dayalı boşanma davası açılarak tazminat talep edilebilir.

ZİNA YAPAN EŞİN SEVGİLİSİNE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

ZİNA YAPAN EŞİN SEVGİLİSİNE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Eşi zina eden eş üçüncü kişiye yani eşinin kendisini aldattığı kişiye karşı tazminat davası açamaz. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2014/8510 E. ve 2015/7762 K. sayılı kararında, üçüncü kişinin eyleminin, aldatılan eşin kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, üçüncü kişiye yöneltilmiş manevi tazminat talebinin tümden reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

ZİNA YAPAN EŞE VELAYET YAPILIR MI?

ZİNA YAPAN EŞE VELAYET YAPILIR MI?

Zina sebebiyle boşanma davasında velayet zina yapan tarafa verilebilir. Kişinin zina yapması velayetin ona verilemeyeceği anlamına gelmez. Fakat velayet hususunda önemli olan çocuğun üstün yararıdır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASIINDA AVKAT TUTMAK GEREKLİ MİDİR?

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASIINDA AVKAT TUTMAK GEREKLİ MİDİR?

Zina sebebiyle boşanma davasında avukat tutma zorunluğu yoktur, kişiler kendileri de dava açabilir. Fakat bu davada hakları, kullanılacak delilleri, duruşma ve yargılama usullerini bilmek çok önemlidir. Bu sebeple hukuka uygun bir dilekçe ile başlatılan dava sürecinin profesyonel şekilde takip edilmesi için tecrübeli bir boşanma avukatından destek alınmasında fayda vardır.

ZİNA YAPAN EŞ AFFEDİLİRSE NE OLUR?

ZİNA YAPAN EŞ AFFEDİLİRSE NE OLUR?

Türk Medeni Kanunu’nun 161/3 maddesi gereğince dava hakkı olan eş zina eden eşi affederse dava açma hakkı ortadan kalkar. Eşin serbest iradesi altında açık ya da zımni olarak zina yapan eşi affetmesi durumunda zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı kalmaz.

ALDATAN EŞ MAL ALABİLİR Mİ?

ALDATAN EŞ MAL ALABİLİR Mİ?

Boşanma kararının zina ya da hayata kast fiillerine dayanarak verilmiş olması halinde ise edinilmiş mallardan olan alacak hakkı hakim tarafından azaltılabilir hatta tamamen kaldırılabilir.

TELEFON

0532 668 46 64

0216 709 71 81

E mail

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply