TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda diğer eşin açabileceği özel bir boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için eşin ortak yaşam alanından hukuka aykırı olarak ayrılmış olması gerekmektedir.

Boşanma sürecinin başında olan ve hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti talep eden müvekkillerimizden sık sık ‘’eşim evi terk etti ne yapmalıyım? ‘’ ‘’evden giden eşimle nasıl boşanabilirim’’ şeklinde sorular almaktayız.  Evlilik birliğinin sağlanması ile beraber, eşlere ‘’birlikte yaşama’’ hak ve sorumluluğu yüklenir. 4721 sayılı TMK m.185’ göre “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Fakat bu sorumluluğa aykırı olarak ortak hayatı kendi isteği ile bırakıp giden ve dönmeyen eş terk etmiş sayılır. Bu durumda da terk edilen eş aşağıda verilen gerekli şartları sağlaması halinde boşanma davası açabilecektir.

Terk, özel boşanma sebepleri arasında yer almakta olup ayrıca mutlak bir boşanma sebebidir. Mutlak bir boşanma sebebi olduğu için, terkedilen eş, terkin varlığını ispatlarsa hakim boşanmaya karar vermek zorunda olur. Yani terk olgusu ispatlandığı takdirde artık hakim eşlerin yeniden bir araya gelip gelemeyeceğini değerlendirmeksizin direkt olarak boşanmalarına karar verecektir.

 

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ KANUNİ DAYANAĞI

Terk nedeniyle boşanma davası  Medeni Kanun’un 164. maddesinde düzenlenmiştir.

“ Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI

Özel ve mutlak boşanma sebeplerinden olan terk olgusu bir takım şekil şartlarına bağlıdır Aşağıda sayılacak olan bu şartların gerçekleşmesi halinde terk nedeni ile boşanma kararı verilebilecektir. Şartları sağlamayan bir dava açılması halinde dava reddolunacağından hak kaybı yaşanmaması için bu konuda boşanma avukatından destek alınması büyük önem taşır.

 

  1. EŞLERDEN BİRİNİN ORTAK YAŞAMI TERK ETMİŞ OLMASI VE DÖNMEMESİ

 

Evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla eşlerden birinin ortak konuttan ayrılması ve dönmemesi gerekir. Burada önemli olan ayrı yaşamadaki niyet ve amaçtır. Eşlerden birinin ortak konuttan başka bir yerde oturması halinde yükümlülüklerini yerine getiriyorsa bu durum terk anlamına gelmez.

 

Ayrıca eşin diğer eşi haklı bir neden olmadan ortak konutu terk etmeye zorlaması veya eşinin ortak konuta dönmesini engellemesi de zorlanan veya engellenen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda konuta girmesi engellenen eş terk nedeniyle boşanma davası açabilecektir.

 

  1. TERK EDEN EŞİN HAKLI BİR SEBEBİNİN BULUNMAMASI

 

Ortak hayatı bırakıp giden ve dönmeyen eşin haksız olması aranır. Terk eden eşin terkin haklı bir nedene dayandığını ispat edebilir. Yani haklı nedenin ispatı terk eden eşe aittir.

Örneğin; erkek eşin ortak konuta başka bir kadını getirerek eşini onunla yaşamaya zorlaması halinde kadın eş  evi terk etmede haklıdır. Yine askerlik, hastalık, cezaevinde olma gibi nedenlerde de terk etme haklı bir nedene dayandığından terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Ayrıca Aile hakiminin verdiği ayrılık kararı neticesinden evden ayrılan eş açısından da terk söz konusu olmayacaktır.

 

  1. TERKİN EN AZ 6 (ALTI) AY SÜRMÜŞ OLMASI

 

Eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi ve dönmemesi halinde derhal terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Bu davanın açılabilmesi için ortak konutu terkin en az 6 ay aralıksız sürmesi ve devam etmesi gerekir. 6 Aylık süre dolmadan eş eve dönerse bu süre kesilir, yeniden terk etmesi halinde süre baştan işlemeye başlar. Fakat bu hakkın kötüye kullanılması, sürenin kesilmesi için bilinçli olarak hareket edilmesi durumları saklıdır.

 

  1. TERK EDEN EŞE İHTAR GÖNDERİLMESİ

 

Terk nedeniyle boşanma davası açılmadan önce terk edilen eş, terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi için ihtarda bulunmalıdır. Eskiden bu ihtar yalnızca mahkeme aracılığı ile yapılabiliyorken 31.03.2011 tarihinde Medeni Kanun’un 164/2. Maddesinde yapılan değişiklik sonucu artık noterler kanalıyla da terk eden eşe eve dönmesi yönünde ihtar yapılabilmektedir. Bu ihtar terkin 4. Ayından itibaren gönderilebilmektedir.

 

Yapılan ihtarın usulüne uygun olması gerekmektedir. Eşe yapılan bu ‘’EVE DÖN’’ ihtarı;

 

  • Mahkeme veya noter aracılığı ile yapılmalıdır.
  • Terkin 4. Ayının bitmesi ile beraber yapılmalıdır.
  • İhtarda eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği belirtilmeli, dönmediği halde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunulmalıdır.
  • Ortak konut terk eden eşin dönmesine uygun hale getirilmelidir.

 

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

 

TERK NEDENİYLE İHTAR GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

……NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI        : …….. T.C NO- …………..

ADRES          :

DAVALI        :

ADRES                  :

DAVA            : Terk Nedeni İle İhtar Gönderilmesi istemi

 

AÇIKLAMALAR :

1-Davalı olduğum eşim (Eşinizin Ad- soyad bilgisi ) ile …… tarihinde evledik. Bu evlilikten müşterek ……… çocuğumuz bulunmaktadır.

2-Davalı  eşim …………………….. aramızdaki sorunlardan dolayı ortak yaşamış olduğumuz ikamet adresini …….. tarihinde terk ederek ailesinin ikamet adresinde(yada ………… adresinde) yaşamaya başlamıştır. Evi terk eden eşimin haklı bir nedeni yoktur.

3-Kendisi ile eve dönmesi için aranmış/ konuşulmuş/ araya akraba-arkadaş sokulmuş, /haber gönderilmiştir. Fakat davalı eşim bu çabalara rağmen eve dönmemiş ve eve dönmeyeceğini söylemiştir. Eşimin eve dönüş masraflarını karşılamaya hazırım.

Bu nedenlerden dolayı boşanma davasına esas teşkil etmek üzere medeni yasa hükümlerine göre ihtar kararı elde etme gereği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLER      : Nüfus Kaydı, Tanık ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER  :  İlgili Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıdaki beyanlarımda izah etmiş olduğum üzere  davalı olduğum eşimin iki ay süresi içinde evine dönmesi aksi takdirde boşanma davası açılabileceği yönünde gerekli ihtarın gönderilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …./…../…..

 

DAVACI

Ad-Soyad / İmza

EK                           :

Nüfus cüzdan sureti     

KİMLER TERK ETMİŞ SAYILIR?

KİMLER TERK ETMİŞ SAYILIR?

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılan eş, Eve dönmemek için haklı bir nedeni olmaksızın eve dönmeyen eş, Diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya zorlayan eş, Diğer eşin ortak konuta haklı bir sebep olmaksızın dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.

EVDEN KOVULAN EŞ TERK ETMİŞ SAYILIR MI?

EVDEN KOVULAN EŞ TERK ETMİŞ SAYILIR MI?

Ortak konuttan kovulan eşin evi terk etmesi durumunda diğer eş terke dayalı boşanma davası açamaz. Tam tersine eşini evden kovan, eve almayan eş, ortak hayatı engellediğinden terk etmiş sayılır.

AYNI EVDE FARKLI ODALARDA YAŞAMAK TERK SAYILIR MI?

AYNI EVDE FARKLI ODALARDA YAŞAMAK TERK SAYILIR MI?

Aynı konutta yaşamaya devam eden eşlerin, küslükleri, aynı yatak odasında yatmamaları, cinsel ilişki kurmamaları, evin farklı odalarını kendi kullanımlarına tahsis etmeleri terk anlamına gelmez. Fakat bu hallerde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma talep edilebilir.

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞİN ÖLMESİ HALİNDE NE OLUR?

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞİN ÖLMESİ HALİNDE NE OLUR?

Terk nedeniyle boşanma davasında eşin dava sırasında karardan önce ölmesi halinde dava konusuz kalır. Bu sebeple mahkeme konusuz kalan boşanma davasının hakkında karar verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm verir.

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Terk nedeniyle boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatı ile bu davalara bakar. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

TERK NEDENİYLE EVE DÖN İHTARI NASIL YAPILIR?

TERK NEDENİYLE EVE DÖN İHTARI NASIL YAPILIR?

Terk nedeniyle boşanma davası açılmadan önce terk edilen eş, terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi için mahkeme aracılığı ile ya da noterler kanalıyla terk eden eşe eve dönmesi yönünde ihtar yapılabilir.

BOŞANMA SÜRECİNİZLE İLGİLİ DESTEK ALMAK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0505 025 47 23

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Güngören Mah. Turgut Özal Cd. No:16/1 K:4 D:11 Çekmeköy/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply