İsim Değiştirme Davası

Isim Değiştirme

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim değiştirme durumu, kişinin mevcut miktarı ve/veya miktarı kadar yeni bir reklam ve/veya isim değiştirmesi için fiziksel görünümün görünümüdür. İsim değiştirme işlemi bir özel hukuk işlemi türüdür. İsim kişinin en önemli ödemelerinin belirsizlerinden biridir. İsim ya da reklam, kişiyi diğer kimselere karşı tanıtan bir araçtır. Ayrıca kamu düzeni açısından da isim oldukça önemlidir. Kişisel çeşitli sebeplerle isimlerini değiştirmek isteyebilmektedir. Bu sebepler arasında sıklıkla, evlilik, boşanma, aile bağlarındaki değişiklikler, sesteki zorluklar, kişisel tercihler, dini nedenler sayılabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği gibi, kişi adı ve soyadı üzerindeki hak, kişilik haklarının bütün özellikleri taşır ve mutlaktır; şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir başkasına devredilemez. Kanunen herkesin bir adının olması ve nüfus kaydının yazılması zorunludur. Ancak kişilerin parçalarının bir parçası olan parçayı değiştirme hakkına sahiptir. Ancak kişinin adını değiştirmesini normal yaşamda karmaşıklığa zaman içinde neden olabileceğinden bazı doğru nedenlerin şartlarının şartı olarak düzenlenmiştir.

İsim değişikliği durumu ne kadar devam ederse gerçekleştirilebilecek net bir cevap yoktur. Mahkemelerin işlerinde eksiklik olması, dava dilekçesinin yeterliliği, tanıkların duruşmada hazır bulundurulması, sürecin avukat tarafından etkinleştirilmesi dava sürecini hızlandıracaktır. İsim değiştirme kısa sürede sonlandırılan davalardır. Kesin olarak süre verilmese de tek celsede ve/veya 4-6 ay içerisinde sonuçlanması sağlanır.

Yani her ne kadar kişilerin isimlerini seçmekte özgür bırakılmışsa da toplumsal karışıklığın nedeni henüz vermemek için yasa ile bazı hukuki prosedürler prosedürü. İsim değiştirme ve soyadı değiştirme düzeni için aranan doğru nedenler 4721 Sayılı Medeni Kanun 27. Maddesi’nde öngörülmüştü.

İsim değiştirme davası Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Adının değiştirilmesi

TMK Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir.

Adının değiştirildiği nüfus Sicilya’ya kaydedilip ilan edilir.

Değişikliklerle kişisel durum korunur.

Adının ürününden zarar gören kimse, bunun öğrenildiği günden itibaren bir yıl içinde yaşanan kırılmaların çalışanlarını dava edebilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA HAKLI NEDENLER NELERDİR?

İsim değiştirme davasında haklı sebeplerin varlığı halinde kullanıcıların isimlerini ve/veya soy isimlerini değiştirebilmektedir. Ayrıca ileri düzeydeki değişiklik nedenleri ve yeni onaylanma istenen reklam ve soyadın toplum değerlerine ve kanunun emredici kayıtlarının düşürülmesi gerekmektedir. Haklı sebeplerin gerekliliği denilerek, açılan isim değiştirme parçalarının kabul edilemeyeceği belirtilmelidir. Ancak kanunda isim değiştirme sorunlarının kabul edilmesi için yapılması gereken doğru sebepler tek sayılmamıştır. Bu nedenle dava açılırken tek sebep, haklı sebep kabul edilmeyeceği hususu hakimin takdirine bırakılmıştır.

Yargıtay Kararlarına göre haklı sebep olarak görülen bazı nedenler aşağıda sıralanmıştır;

 • İsminin gülünç olması ya da alay konusu olabilir
 • Kişinin kendi sosyal ortamında sahip olduğu isimden başka bir isim ile tanınıyor olması
 • Kişinin Türk Vatandaşlığı’ndan alınmasından sonra Türk’ün almak istemesi
 • Mevcut ismin genel ahlaka, dini ve milli değerlere, örf ve adetlere aykırı olması
 • Kişinin isminin herkes tarafından bilinen bir suçlu kişi ile aynı olması
 • Mevcut ismin telaffuzu ve söylenmesinin zor olması
 • Mevcut isim ve soyisminin kişinin bağlanması yanlış anlaşılmalara sebep olması
 • Dinlenmeye neden olan üyelere kayıt olunan uygun bir isim istemesi
 • Kişinin yaptığı iş nedeniyle oyunun oynanması gereken haller
 • Mevcut ismin gururunun ya da aşağılayıcı olması
 • Mevcut ismin kişinin ticari faaliyetlerinde ilerlemesine engel olacak nitelikte olması
 • Cinsiyet değişiminin nedeni ismin değiştirilmek istenmesi
 • Nüfus memurunun yazımında yanlışlık olması nedeniyle hata ile yazılmış ismin değiştirilmesi

Haklı sebepler yalnızca bu sayılanlar sınırlı değildir. İsim değiştirmeye uygun bakan hakim, mevcut duruma göre haklı sebebin varlığının oluşmadığını kanaatine vararak karar verebilir.

Isim-Ve-Soyisim-Degistirme

ADIN-İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ

4721 sayılı TMK’nın 27. maddesinde ; Adının küresinin, haklı gerekçelere dayanılarak hakimden istenebileceği, kayıtlı nüfus kaydı ve ilan alınacağı, adından değişmeden kişisel olarak değişmeyeceği, bu değişiklikten zarar görebileceklerin, bu gün dönüşen bir yıl içinde kararın hangi hallerin haklı sebep teşkili konusu onun bir davadaki özel olarak belirlenecektir.Bu belirleme işleminde Merceğin çok değişen isteminde mahkemeye sunacağı özel neden bulunanların kaydedilmemesi gerekir.Bu özel ve kişinin kendine özgü nedenleri;istemde bulunanın sosyal Aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirilmelidir.

Reklam ve Devrelerin bir oluşudur. anılır ve kullanılabilir.Reklam veya adınızın yeterli olması onu içeren kişi tarafından kesilmence taşınır.Adını desteklemeyen ile özdeşleşmeyen birisi, adı değiştirme istemesi en doğaldır.Böyle bir durumda, reklam istemlerini içeren davalarda davacının tercihi ve çıkışının ön planının iptal edilmesi ve durdurulması gerekir ” ( ) 8. Hukuk Dairesi 2017/6911 Esas, 2018/1819 Karar, 08.02.2018 Tarih)

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İsim değiştirme, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre, haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilmektedir. Bu nedenle dava özgürlüğüne sahip kişiler, haklı sebeplerinin düzenli olarak isim değiştirme eksikliklerini sağlayabilirler. Bir kimse, isim ve soy isminin değiştirilmesini istemesi halinde, nedenlerini ve delillerini gizleyen dilekçesini ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine sunarak davayı açabilecektir. İsin değiştirmek isteyen davacı kişinin haklı nedenlerini dilekçesinde belirttikten sonra bu ayrıntılarda bilgi sahibi olan en az 2 tanıma mahkemesine bildirimde bulunmalıdır. Dava dilekçesinde davalı olarak ise Nüfus Müdürlüğü gösterilmelidir.

ÇOCUĞUN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Oyunun oynanması için 18 gün boyunca çocuk üzerinde velayet hakkında sahip olması gereken anne babasının davasını açması gerekmektedir. Uygulamada, doğumdan sonra ortaya çıkan olaylar yahut anlaşmazlığın nedeni çocuğun adının değiştirilmesine yönelik talepler doğmaktadır. İsim değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde mutlaka haklı gerekçelerin olması gerekir. 18 kayıtta küçük veri ayırma gücüne sahip olan çocuklar, velileri olmadan isim verebilirler. Hâkim duruma göre vasi atanmasına karar verilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSİM DEĞİŞTİRME

​E-Devlet üzerinden adı son zamanlarda google ve sosyal medya üzerinden en çok aratılan programlardan biridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü reklam ve soyadlarının değiştirilmesinin e-devlet üzerinden yapılabileceği ancak bir grup süre ve koşulların öngörülmesi sağlanmıştır. E-devlet üzerinden isim değişikliğinin oynanması için son süre 24 Aralık 2023 tarihidir. İşlem yapılmadan ve yalnızca belirtilen şartlarda değişiklik yapılabilir. Ad veya soyadında;

 • Yazım ve imla hataları veya bunların bir arada kalmasından kaynaklanan anlam kaybının meydana gelmesi,
 • Genel ahlaka uygun olmayan,
 • Toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler,

Yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, ise dış temsilciliğe ya da e-Devlet üzerinden başvurulması halinde, il ve ilçe idaresinin vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın isimlerini kaybedebilirler.

Örnek vermek gerekirse;

-Adı “memet” olan bir kişinin adını “mehmet” olarak kullanmak için talepte bulunabilecektir.

-Adı ”Ahmetcan” olan bir kişi, “Ahmet Can” ismini değiştirmek için talepte bulunabilir ancak “Ahmet Efe” ismini değiştirmek için e-devletten talepte bulunamaz.

-Adı “Elif Nur” olarak kayıtlı bir kişi, “Elif” olarak değiştirilmesi için talepte bulunamaz.

-Soyadı ”şarküteri” olan kişi değişiklik talebinde bulunabilir.

Yapılan düzenlemenin şartlarında da belirtilen şekilde e-Devlet üzerinden reklam ve değişiklik yapılması iki adı olup, da birini sildirmek isteyen kişiyi kapsamaktadır. İki isminden birini sildirerek tek isim kullanmak isteyen adayın asliye hukuk mahkemelerinde dava açmak zorundaydı. Ayrıca bu türdeki Türk özellikleri olan özellikler de dahildir. Daha sonra Türk vatandaşının kayıtlı kişileri kapsam dışında tutuldu. Daha sonra Türk vatandaşı olan kişinin reklamı ve soyadının değiştirilmesi için mahkeme kararının alınması gerekmektedir. ege hukuk

Isim-Degistirme

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İsim değiştirme davasında görevli ve yetkili mahkeme Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre düzeltmeyi isteyen şahsın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açın. Dolasıyla söz konusu kanun maddesi gereğince ismin değiştirilmesi için açılacak davalarda ‘Asliye Hukuk Mahkemesi’ görevlisidir.

Ayrıca aynı düzenlemeye göre ismin oyunu için açılacak davalarda yetkili mahkeme ise davacının ikametgâh adresinin bulunduğu yer mahkemesidir. Buna göre değişiklik yapmak isteyen kişinin ikametgâhının yerinde olduğu asliye hukuk mahkemesine dava açılabilir.

İSİM DEĞİŞTİRME NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILABİLİR Mİ?

Kişiler 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda kalmayan bir kereye mahsus isim değişikliği yapabilecektir İsim ve soy isim değişikliğine süt talepler ancak mahkemeye başvuru yolu ile yapılabilir. 2024 yılında isim ve isim değişikliği yapmak isteyenlerin mahkemeye başvurması gerekmektedir. Nüfus müdürlüğüne başvuru yoluyla isim değiştirme, nüfus bilgilerinde hata ile yanlış yazılan isimlerin adresleridir. Burada hatadan kasıt, harf eksiklikleri yahut fazlalığı veya imla yanlışı gibi eksikliklerdir. Söz konusu hallerde, nüfus müdürlüğüne başvurularak isim değiştirilebilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA KAÇ TANIK GEREKİR?

Tanık isim değiştirme davasında talepte haklı sebep olarak sunulan faaliyetlerle ilgili bilgi ve görgü ifadeleri ortaya çıkıyor. İsim değişikliğine ilişkin davada iddiaların ispatlanması için en az 2 adet tanık dinlenmelidir. İsim değişikliği davasında en önemli delil tanıktır. Tanınızın duruşmada hazır olması, tanınmanızın usulüne uygun olması gerekmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NE KADAR SÜRER?

İsim değişikliği durumu ne kadar devam ederse gerçekleştirilebilecek net bir cevap yoktur. Mahkemelerin işlerinde eksiklik olması, dava dilekçesinin yeterliliği, tanıkların duruşmada hazır bulundurulması, sürecin avukat tarafından etkinleştirilmesi dava sürecini hızlandıracaktır. İsim değiştirme kısa sürede sonlandırılan davalardır. Kesin olarak süre verilmese de tek celsede ve/veya 4-6 ay içerisinde sonuçlanması sağlanır.

DAVASIZ İSİM DEĞİŞTİRME İMKANI VAR MIDIR?

Davasız isim değiştirme imkanı sadece sınırlı hallerde mevcuttur. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. maddesinde bu sınırlamalar belirtilmiştir. Buna göre; Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması, Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması, Toplumca gülünç bulunan isim veya soyada sahip olması Hallerinin varlığı halinde il veya ilçe nüfus kurulları tarafından bir kereye mahsus olmak üzere isim değiştirme olayı olan kişinin talebi veya ödemesi üzerine ismin değiştirilmesi mümkün kılınmıştır.

18 YAŞ ALTI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İsim değiştirme durumu, 18 yaş altı çocukların bakış açısına göre kalıcı şartlara tabidir. Tek fark bu davalar, velileri iletmek ile açılabilir. 18 kayıtta küçük veri ayırma gücüne sahip olan çocuklar, velileri olmadan isim verebilirler. Hakim duruma göre vasi atanmasına karar verilir. Ancak sonuç olarak 18 adet küçüklerin isim değiştirme işlemleri açmaları önünde bir engel yok.

DAVA AÇMADAN E-DEVLETTE İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR MI?

E-devlet üzerinden isim değişiklikleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

1-TC Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

2-Kurumların kaydına alınan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü geçmişini giriniz.

3-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listelenir.

4-Bu listeden “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” seçeneğini tıklayınız.

5-Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir. Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

Isim-Degistirme-

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

VATANDAŞLIK DEĞİŞTİRMESİ SEBEBİYLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Davacı, ülke vatandaşı iken evlenerek Türk Vatandaşlığına geçmiştir. Yabancı bölgede çalışan ismin Türkçe eksikliği nedeniyle resmi kurumlarda, sosyal aktivite bolluğu yaşamasına neden olmuyor. Kişinin hayat hakkının iptali, isim değişikliği talebinin kabulü gerekmektedir. (Yargıtay 18. HD 2014/16259E, 2015/4285K)

AKRABASI İLE AYNI İSMİ KULLANMASI SEBEBİYLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Davacı asliye hukuk mahkemesinde talep talebi ile dava açmıştır. İsim değişikliğinin gerekçesi olarak kuzeni ile aynı isme ve soy isme sahip olması nedeniyle sürekli olarak karışıklık yaşanmaktadır. Bu nedenle davacı isim değişikliği talep etmektedir. Mahkeme davasının kuzeninin 18952-1977 yılları arasında yaşadığı ve davanın açıldığı anda hayatta olmadığı tespit edildi. Eksik inceleme bilgisinin kararı, mahkeme kararının kaydedilmesi. (Yargıtay 18.HD 2014/14304E, 20151247K)

İKİNCİ KEZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYACAĞI

5490 sayılı Kanun’un anılan hükmü saklanan bir kişi adına saklanan ancak bir kez düzeltilebileceği gözönünde bulundurularak, daha önce adı kararı mahkeme ile tashih edilmiş olan Leman’ın adının ikinci kez tashihine karar kaydı, yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun hükmünün bulundurulması gerekirken bu hususta karar verilmemiş olması usule aykırıdır ve yasaya aykırıdır. ( Yargıtay 18. HD E. 2011/1371 – K. 2011/3796 – T. 22.3.2011)

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……. ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …….TC ……………….. (Adresler……).

DAVALI : Bulunduğu İl ve/veya İlçe Nüfus Müdürlüğü.

KONU : Davacı olarak yukarıda “….” olan adımın, …. Talep talep edilenden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda yazılı olduğu gibi, davalı …… (anne) ve …….’in (baba) kızıyım. 1996 yılında Ankara’da doğdum. Aynı şekilde ….. ili …….. ilçesi ……….. mahalle düzenine kaydolmalıyım. Adım “…..” soyadım “……”tir.

2- Mevcut isim bana kanuni milletvekilleri tarafından verilmiş ve nüfus idaresinde bu şekilde tescil edilmiştir. Nüfus müdürlüğü de bu adı, kayda geçmiştir.

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hakiminden talep edilebileceğine hükmetmektedir.

4- Her ne kadar adım kimliğite olarak geçse de çevremde ……. ismi ile anılmaktayım.. Arkadaşlarım, nişanlım, ailem herkes bu ismi bilmektedir. Gerçekte hayatta kaldığım ismin performansımda farklı olması beni zor durumda bırakmaktadır. Zaten yanlışlıkla yazıldığı açıkça belli olan ……… minimin nüfusta ……… olarak değiştirilmesine karar vermeyi istemekteyim. Bu “haklı neden”le adımın değiştirilmesi zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu ve İlgili diğer mevzuat

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve türküler.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenler ile aslen nüfusta “……” olan adımın “……..” olarak değiştirilmesi ve dava harçları ve masraflar davalı kesintilere yükletilmesine tazminatla talep etme. …/…/20..

Davacı

Adı ve Soyadı

 İmza

 

EGE HUKUK

 

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?
Avukatlık ücreti nedir?
Vekaletname nasıl çıkarılır?
Her dava için ayrı vekalet mi vermem gerekiyor?
Telefon ya da e-posta yoluyla sorunlarımı danışabilir miyim?
Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?
Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?
Dava sürecimden nasıl haberdar olabilirim?

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk hukuk sisteminde kişilerin mahkeme önünde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi hem hakka kavuşmakta büyük önem taşımakta hem de daha hızlı ve etkili  sonuç alınmasına katkı sağlamaktadır.

Uygulamada, avukata ödenecek ücreti gereksiz gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünerek hareket eden kişiler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadır. Kimileri, davasını ya da  icra takibini bizzat açtıktan sonra, işin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüp avukat arayışına girmekte, ancak çoğu zaman kişiler tarafından bu aşamaya kadar eksik ya da hatalı yapılan işlemler sonradan davaya dahil olan avukat tarafından da giderilememektedir.

Avukatlık ücreti nedir?

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Avukata; herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Vekaletname nasıl çıkarılır?

Vekâletname noterde düzenlenir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzla birlikte vekâlet vereceğiniz avukatın vekâlet bilgilerini (ad soyad, vergi dairesi, vergi numarası ve adres) temin edip, vekâleti hangi iş için kullanacağınızı notere bildirmeniz halinde, noter ihtiyacınız olan vekâletnameyi adınıza düzenler. Vekâletnameyi süreli ya da süresiz çıkartabilirsiniz. Özel yetki gereken hallerde bu yetkilerin vekâlette yer alması gerekir.

Her dava için ayrı vekalet mi vermem gerekiyor?

Tarafımıza vermiş olduğunuz genel dava vekaletnameniz büromuzda arşivlenir ve vekaletnamede her hangi bir süre sınırı konulmamışsa bu vekaletname ile takip etmemizi istediğiniz tüm adli ya da idari davalarınız takip edilebilir. Ancak özel yetki gerektiren dava ve işler için ayrıca vekaletname vermeniz gerekebilir.

Telefon ya da e-posta yoluyla sorunlarımı danışabilir miyim?

Sorularınız için info@egehukukofisi.com mail adresimizi ve 0532 668 46 64 numaralı telefon numaramızı kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

 

Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Hakkınızda dava açıldığını e-devlet üzerinden yahut vatandaş- Uyap sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yine ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

Davalar ne kadar sürede sonuçlanır?

Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı, adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir. Davaların kısa zamanda sonuca ulaşabilmesi, usul ve esaslara tamamıyla hakim bir avukat ile çalışmayla azımsanmayacak kadar fazla alakalıdır. İşi davalarla ilgilenmek olan avukatlar tüm mesailerini davaları hızlandırmak ve kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çalışırlar. Vatandaşların günlük iş yoğunluğunda kendi davalarını takip etmeleri ve davalarını hızlandırmaları pek mümkün değildir. Her davanın kendisine özgü teknik detaylarının fazlalığı sebebiyle ancak işinde uzman ve tecrübeli bir avukat tarafından kısa sürede sonuçlandırılabilir.

Dava sürecimden nasıl haberdar olabilirim?

Avukatlık büromuz tarafından takip edilen hukuki işlemler hakkında müvekkillerimiz telefon, e-posta ve gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla belirli aralıklarla düzenli olarak bilgilendirilmektedirler.

HUKUKİ SÜREÇLERİNİZLE İLGİLİ DESTEK ALMAK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Nişanın Bozulması Halinde Takıların ve Nişan Hediyelerinin İadesi

Related Posts

1 Response
 1. Avatar Of Muhammet
  Muhammet

  Muhammet karabacak’ın yaşı küçülsün Muhammet 2 yaşına gelir konuşur 3 yaşına gelir konuşur 4 yaşına gelir konuşur
  5 yaşına gelir konuşur 6 yaşına
  gelir konuşur Muhammet karabacak’ın yaşı büyüsün

Leave a Reply