Hakaret suçu ve cezası

Hakaret Suçu Ve Cezası

HAKARET SUÇU VE CEZASI TCK MADDE 125

Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek somut durum ve olgular neticesinde oluşur. Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı İşlenen Suçlar kısmında ve Şerefe karşı suçlar bölümünde 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç bir kişiyi aşağılamak, küçük düşürmek amacıyla yapılan sözlü ya da yazılı eylemlerde gerçekleşebilmektedir. Bu suçun cezalandırılmasının amacı kişilerin şerefinin ve saygınlığının korunmasıdır.

Şeref, bir kimsenin kendine yönelik beslediği iyi duygu ve diğer kişilerin o kişiye verdiği değer ve saygıdır. Hakaret suçunun oluşması için özel kast aranmaz, genel kast yeterli sayılır. Şaka yapma, alay etme amacıyla dahi yapılsa hakaretin objektif unsurlarını içeriyorsa bu durumda yine suç oluşur. Hakaret suçu, kamu görevlisine hakaret hali dışında şikayete tabii bir suçtur. Soruşturma ya da kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilmesi durumunda dosya kapanır.

Hakaret suçu iki şekilde oluşabilen seçimlik hareketli bir suçtur. Bu hareketler;

 • Mağdura somut bir fiil veya olgu isnat etmek (katil, hırsız, tecavüzcü vb )
 • Mağdura sövmek (karaktersiz, şerefsiz, adi, serseri, alçak, hayvan, fahişe, manyak vs.,)

HAKARET SUÇU TCK 125

Genel tahkir suçu olan hakaret, TCK’nın şerefe karşı suçlar bölümünde 125. Maddede düzenlenmiştir. Kamu görevlisine ve kutsal değerlere karşı yapılan tahkir edici fiiller de aynı maddede daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar olarak kabul edilmiştir.

Özel tahkir suçları ise kişilerin şerefinin yanı sıra veya bundan başka hukuki değerleri korumaktadır. Özel tahkir suçları TCK’nın diğer çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir;

 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar altında yer alan suçlar olan Cumhurbaşkanına hakaret (TCK m.299),
 • Devletin egemenlik alametlerin aşağılama (TCK m.300),
 • Türk milletin, Türkiye Cumhuriyet Devletin, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK m.301)
 • Yabancı Devletlerle İlişkilere Karşı Suçlar altında düzenlenen Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m.341) gibi.

Türk Ceza Kanunu “Hakaret” Başlıklı 125. Maddesi:

“(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

 1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
 2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
 3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

HAKARET SUÇUNUN BASİT VE NİTELİKLİ HALİ

HAKARET SUÇUNUN BASİT HALLERİ HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
TCK 125/1. ve 125/2. madde TCK 125/3. ve 125/4. madde
1-Kişinin mağdura hakaret etmesi

2-Mağdurun gıyabında ve 3 kişinin tanıklığında hakaret

3-Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret

1-Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

2-Kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret

3-Kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret

3-Alenen hakaret

CEZASI: üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası CEZASI : 1 yıldan az olamaz

Hakaret Suçu

HAKARET DAVASI NASIL AÇILIR?

Hakaret suçu, kamu görevlisine hakaret hariç olmak üzere şikayete tabii bir suçtur. Şikayet süresi ise fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Mağdurun 6 ay içinde mutlaka şikayetini gerekli mercilere bildirmesi, hakaret davasının açılmasını sağlaması gerekmektedir. Hakaret suçunun neticesinde hem ceza hukuku hem de özel hukuk alanında bazı sonuçlar ortaya çıkar. Hakaret, ceza hukuku alanında suç teşkil eden bir fiil ilen aynı zamanda özel hukuk alanında da hâksiz fiil sayıldığından maddi ve manevi tazminat talebi gündeme gelebilecektir. Bu sebeple hakaret davasını ceza davası ve hukuk davası olarak iki alt başlıkta incelemek doğru olacaktır.

 • HAKARET SUÇUNDAN KAYNAKLANAN CEZA DAVASI

Kendisine karşı hakaret suçu işlenen mağdurun direkt olarak ceza mahkemesinde hakaret davası açma olanağı yoktur. İlk olarak savcılık makamı tarafından bir soruşturma yürütülecek olup bu soruşturmanın neticesinde savcılık makamı dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varırsa iddianame hazırlayarak davayı açacaktır. Hakaret suçu ile ilgili bu soruşturma sürecinin başlaması için ise mağdurun süresi içinde kolluk kuvvetine doğrudan başvurması ya da kendisi veya avukatı aracılığı ile direkt olarak Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile şikayette bulunması gerekmektedir. Hakaret suçunun istisnai sayılan kamu görevlisine karşı hakaret suçu ise şikayete tabii değildir. Bu suç savcılık makamı tarafından şikayet olmasa dahi resen soruşturulur.

Savcılık makamının hazırlamış olduğu iddianame neticesinde yetkili ve görevli ceza mahkemesinde dava açılır ve kovuşturma aşaması başlar. Burada hakaret suçuna ilişkin ceza yargılaması yapılacak, duruşmalar gerçekleştirilecektir. Bu noktada suçun mağduru davanın takibi açısından davaya katılma yolu ile katılabilirler.

 • HAKARET SEBEBİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLİ HUKUK DAVASI

Hakaret içeren söz ve davranışlar Türk Hukukuna göre haksız fiil kabul edilir.  BU sebeple hâksiz fiilin sebep olduğu zararların tazmin edilmesi gerekmektedir. Hakaret fiili sonucu uğranılan haksız saldırının kişide bıraktığı hasarların giderilmesi için tazminat sorumluluğuna gidilebilecektir.

HAKARET SUÇU NASIL İSPATLANIR?

Hakaret suçunun ispat edilmesi, hakaretin sözlü veya yazılı olarak yapıldığına dair deliller ile mümkün olur. Türk Ceza Kanunu’nda delil serbestisi gereği suç her türlü delille ispat edilebilmektedir. Hakaret suçunda sıklıkla karşılaşılan ve kullanılan ispat yöntemleri olarak şunlar sayılabilir;

Tanık beyanları: Hakaret suçunun işlendiğine tanıklık eden kişilerin ifadeleri, ceza mahkemesi ve savcılık tarafından kabul gören önemli bir delildir. Tanıkların her biri olayın nasıl gerçekleştiği ve hakaret içeren söz ve davranışlara nasıl tanık olduğunu savcılık ve mahkeme huzurunda yemin ederek başladığı ifadesinde beyan eder.

Telefon ve mesaj kayıtları: Sözlü hakaret halinde telefon görüşmesi kayıtları kanıt olarak kullanılabilir. Fakat bu noktada elde edilen kayıtların hukuka uygun elde edilmesi gereklidir. Telefon görüşmesi sırasında sesi dışarıdan duyan kişilerin de tanık olarak dinlenebilmesi mümkündür.

Sosyal medya içerikleri: Sosyal medya gibi dijital platformlarda işlenen hakaret suçlarında bu platformların görüntüleri dosyaya eklenebilmektedir. Hakaret içeren mesaj, tweet, yorum  veya paylaşımlar kanıt olarak sunulabilir.

Güvenlik kamerası görüntüleri: Hakaret suçunun işlendiği yerde delil tespiti yapılması işe orada bulunan güvenlik kameraları görüntüleri elde edilebilir ve kanıt olarak kullanılabilmektedir.

İLETİ YOLUYLA HAKARET

İleti yoluyla hakaret suçu TCK madde 125/2 de düzenlenmiştir. Bu hüküm gereğince; “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.”  Bu hükümde yer alan tanıma göre mektup, telefon, e-posta, WhatsApp, SMS ile Twitter, Facebook, Instagram üzerinden atılan mesajlar  ileti sayılmaktadır. İleti yoluyla hakaretin bir kısmı mağdurun yüzüne karşı işlenmiş haraket suçu, bir kısmı da gıyapta hakaret suçu kapsamında cezalandırılır.

Hakaret suçunun “huzurda” sayılabilmesi için iletiyi gönderenin mağduru hedef alması veya mağdurun fiilini öğrenebileceğini bilmesi ve istemesi gerekir. Mesela, instagram dm mesajını yanlışlıkla mağdurdan başka birisine gönderilmiş ancak tesadüfen mağdur tarafından öğrenilmiş ise huzurda hakaret suçu unsurları meydana gelmez. Bu durumda eylem gıyapta hakaret suçu olarak değerlendirilecektir. “Gıyapta hakaret” suçunun oluşması için ise bu mesajın en az 3 kişiye gönderilmesi veya 3 kişinin bulunduğu ortak bir mesaj grubuna gönderilmesi gerekmektedir.

GIYAPTA HAKARET

Gıyapta hakaret yani yoklukta hakaret, mağdurun kendisi hakkında söylenen sözleri ya da yapılan davranışları bizzat duyup görmediği hallerde ortaya çıkar. Gıyapta hakaret halinde mağdurun kendisine karşı gerçekleştirilen bu haksız fiilden üçüncü kişiler vasıtası ile haberi olmaktadır. Hakareti duyan veya gören kişiler mağdura bu durumu iletir. Mağdurun gıyabında gerçekleşen hakaret suçundan failin cezalandırılabilmesi için bu hakareti en az üç kişinin duyması ya da görmesi gerekmektedir. Yani gıyapta hakaret suçu için üç kişi ile ihtilatın sağlanmış olması zorunluluğu vardır.

Fail tek kişi ile ihtilat etmekte iken diğer kişilerin bunu duyması halinde ihtilat şartı gerçekleşmiş sayılmaz.  Bu üç kişinin aynı yerde aynı anda olması aranmaz. Fail farklı yerlerde ve farklı zamanlarda da bu üç kişiye hakaret içerikli sözleri söylerken ihtilat sağlamış olabilir. İhtilat için söz, yazı, mektup, resim, sosyal medya paylaşımı gibi vasıtalar kullanılabilir.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde TCK m.125’e göre cezayı ağırlaştıran nitelikli hal meydana gelmiş olur. Kamu görevlisine hakaret suçu istisnai olarak diğer hakaret suçu hallerinden farklı olarak şikayete tabii olmayan bir suçtur. Bu sebeple kamu görevlisine hakaret halinde dosya uzlaştırmaya da gitmeyecektir. Bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisine hakaretin yalnızca ‘’görevinden dolayı ‘’ yapılmış olması gerekir. Görev sırasında ancak görevinden dolayı olmayan hakaretler ise 125/1’de düzenlenen hakaret suçunun basit halini oluşturacak ve soruşturulması ve kovuşturulması da mağdurun şikayetine bağlı olacaktır.

Yargıtay’a göre   ‘görevinden dolayı’ kavramı; ‘’.. yapılan kamu görevi ile hakaret eylemi arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Bu saptama yapılırken, hakaret eylemlerine muhatap olan kamu görevlisinin faile karşı doğrudan veya dolaylı görev yapması koşulu aranmayacaktır. Zira, hakaret doğrudan görevle ilgili olabileceği gibi, görevin yerine getiriliş yöntemi ya da sonuçları ile ilgili de olabilir…” şeklindedir.

TELEFONLA HAKARET

Telefonla hakaret kişilerin sıkça karşılaştığı bir durumdur. Fail mağdura yönelttiği hakaret içerikli sözlerini telefon aracılığı ile konuşma esnasında beyan etmiş olabilir. Bu halde hakaret suçu mağdurun yüzüne karşı işlenmiş sayılacağından huzurda hakaret suçu olarak cezalandırılacaktır. Bu noktada kişiler bu hakaret suçunun tespitinde ve ispatında birtakım sıkıntılar yaşamaktadır.

Telefon görüşmelerinin içeriği istisnai haller dışında kaydedilmemektedir. Sıradan iki kişinin telefon görüşmesi herhangi bir mahkeme kararı olmadıkça kayıt altına alınmamaktadır. Bu sebeple mahkemeden telefon konuşma içeriği istenememektedir. Mahkeme ya da savcılık tarafından ilgili telefon operatörlüğüne yazı yazılarak yalnızca ilgili konuşma kaydının tarih ve saati ve konuşma müddetinin dosyaya getirilmesi yani iletişimin tespiti istenebilir. Eğer telefon ile hakaret gerçekleştiği esnada bu görüşmeyi duyan kişiler var ise tanık olarak dinletilebilir.

İNTERNET- SOSYAL MEDYA YOLUYLA HAKARET

Sosyal medya hesaplarından bir kimsenin onurunu, saygınlığını zedeleyecek yorum yapılması, paylaşım yapılması veya mesaj gönderilmesi hakaret suçu olarak kabul edilmektedir. Nitekim, Hakaret suçu söz ile oluşabileceği gibi yazı, görüntü, el işareti ya da mimiklerle de işlenmesi mümkündür. İnternet, sosyal medya üzerinden hakaret suçu ileti yoluyla işlenebilen bir suç olup hem huzurda hakaret hem de gıyapta hakaret olarak iki şekilde oluşabilir.

İnternet üzerinden hakarete uğrayan mağdur ilk olarak hakarete uğranılan sohbetin ya da hakaret içeren kısmın hem tarih hem de suçu işleyenin kimlik bilgilerinin ya da kullanıcı isminin detaylarını gösterir şekilde ekran görüntüsünü almalıdır. Bu ekran görüntüsünün de ekte yer aldığı şekilde bir şikayet dilekçesi ile savcılığa başvurulabilir. Savcılık tarafından hakaret içerikli iletinin hangi IP adresinden gönderildiği ve daha sonra da bu IP adresinin kime ait olduğunun tespiti yapılır.

Hakaret Suçu Tck 125

HAKARET SUÇUNDA CEZAYI AZALTAN İNDİRİM HALLERİ

 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE HAKARET

Hakaret suçunu işleyen fail, bu fiili kendisine yönelik olarak gerçekleştirilen haksız bir fiil nedeniyle işlemiş ise Türk Ceza Kanunu’nun 129./1 maddesi gereğince ceza indirimine gidilebilir ya da tamamen ceza verilmesinden vazgeçilebilmektedir. İndirimin ya da hiç ceza verilmemesinin takdiri hakimdedir.  Failin uğradığı tahrikin sebebi bir haksız fiil olmalıdır. Bu haksız fiil suç, kabahat ya da özel hukuk anlamında haksız bir eylem olabilir. İndirimden yararlanılabilmesi için hakaretin bu haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmesi gerekir.

 • KARŞILIKLI HAKARET

Türk Ceza Kanunu’nun 129/3. Maddesine göre hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu noktada hakaret karşılıklı olmalı ve aralarında nedensellik bağı bulunmalıdır. Makul derecede yakınlara (anne baba eş çocuk kardeş) edilen hakarete karşılık verilmesi halinde de bu hüküm uygulanır. Karşılığın öğrenilir öğrenilmez verilmesi gerekmektedir.

 • KASTEN YARALAMAYA TEPKİ OLARAK HAKARET

Hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. Bu husus TCK 192/2. Maddede sayılmıştır. Yaralamanın kasten ya da olası kast ile gerçekleştirilmiş olması gerekir. Kasten yaralamadan farklı bir suç sebebi ile edilen hakaret 129/1’e tabii olur. Yaralamanın basit ya da nitelikli halinin gerçekleştirilmiş olmasının bir önemi yoktur.  Bu halde, indirim değil direkt olarak ceza verilmeyeceği kanunda hüküm altına alınmıştır.

YARGITAYA GÖRE HAKARET SAYILAN KELİME VE SÖZLER

Hakaret suçu kapsamına giren fiil ve sözler her somut olaya göre değişebilmektedir. Hakaretin sadece söz ile kelimelerle işlenebileceği kanısı yaygın ise de,  bu suç davranışlarla da işlenebilir. Örneğin; bir kişiye el hareketi  yapmak veya kamu görevlisinin yüzüne dilekçe fırlatmak hakaret kabul edilebilmektedir. Kanunda hakaret sayılan tüm kelime ve cümleler sayılamamıştır. Bu sebeple somut olaya göre değerlendirme yapılmaktadır. Yargıtay ise yerleşmiş içtihatlarında hangi kelime ve cümlelerin hakaret sayılacağına ilişkin değerlendirmeler yapmıştır.

Çeşitli Yargıtay kararlarına göre hakaret kabul edilen sözlerden bazıları şunlardır:

‘’Şerefsiz’’

‘’gerizekalı’’

‘’Köpek karı’’

‘’Lanet insan’’

‘’Serseri’’

‘’Öküz’’

‘’Ahlaksız’’

‘’Alçak’’

‘’faşist’’

‘’komünist’’

‘’kör’’ ‘’topal’’ ‘’kel’’ ‘’kambur’’

‘’psikopat’’

‘’ruh hastası’’

‘’Kaltak’’

‘’Sen eskortsun’’

‘’Şarlatan’’

‘’Hırsız’’

‘’senin akli dengen yok’’

‘’Çingene gibi bağırma’’

‘’Sen yalancısın ,yalan söylüyorsun’’

‘’Zina yapıyorsun’’

‘’Sen burayı fuhuş yuvası yaptın’’

‘’Adi’’

‘’Köpek’’

YARGITAYA GÖRE HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER VE SÖZLER

Çeşitli Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılmayan sözlerden bazıları şunlardır:

 • Beddua kapsamındaki sözler hakaret sayılmaz.. Nitekim Yargıtay “Allah belanı versin” ‘’Allahından bul’’ ‘’Allah müstehakını versin’’ sözlerini tanrısal ceza dileme kapsamında hakaret niteliğinde olmadığı yönünde karar vermiştir.
 • Eleştiri/ağır eleştiri mahiyetindeki sözler hakeret sayımaz; ‘’ Şizofren’’, ‘’ Eğitimsiz, Tecrübesiz’’
 • Kaba hitap ve nezaket dışı sözler hakaret sayılmaz; ‘’ beceriksiz herif, meziyetsiz, ‘’lan’’ ‘’karaktersiz’’ , Edepsiz, Terbiyesiz’’, ‘’hanzo’’, ‘’yalaka’’, ‘’defol’’
 • Salt rahatsız edici kelime ve sözler hakaret sayılmaz; “dinsiz, imansızlar” ‘’ Adam Değilsin’’

HAKARET SUÇUNDA UZLAŞTIRMA

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabii suçlar arasındadır.  Uzlaştırma, bir suça ilişkin olarak cezai soruşturma ve kovuşturma aşamalarında devlet tarafından görevlendirilen tarafsız bir kişi aracılığıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmaya çalışılması sürecidir. Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin ilk üç fıkrasında hangi suçların uzlaştırmaya tabii olduğu tek tek sayılmıştır. CMK 253/1-a. Maddesine göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabii suçların uzlaştırmaya tabii olduğu belirtilmiştir.  Bu hükme istinaden hakaret suçu da şikayete tabii suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmaya tabiidir. Tek istisna olan kamu görevlisine hakaret suçunda ise şikayete tabii olmaması nedeniyle uzlaşmaya konu olmaz.

HAKARET SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Hakaret suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür. Fakat bunun için kanunda sayılan gerekli bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması: kanunda öngörülmüş olan şartların varlığı halinde, suç faili hakkında verilecek olan hükmün açıklanması yerine, 5 yıllık bir denetim süresine tabii tutulmasına karar verilmesi ve failin 5 yıl sonunda herhangi bir suç işlememesi halinde hükmün açıklanmaması ve failin siciline işlememesi kurumudur.

Hakaret suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilmesi için:

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olması, Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğin hususunda kanaate ulaşması, Sanığın mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi, Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını kabul etmesi gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, hakaret suçundan ayrı olarak, Türk Ceza Kanunumuzun “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 299. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK m. 299/1, Cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir. TCK m. 299/2 hükmü ise, suçun nitelikli halini düzenler. Fıkra hükmüne göre, suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında; basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde ise üçte biri oranında artırılır. TCK m. 299/3 hükmüne göre ise, işbu suçtan dolayı kovuşturma yapılmasını, Adalet Bakanının iznine bağlamıştır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile ilgili ayrıntılı makalemizi buradan okuyabilirsiniz.

Hakaret Suçu Ve Cezası

SORU – CEVAP

HAKARET SUÇUNUN PARA CEZASI NE KADAR?

Hakaret suçunun cezası hapis veya adli para cezası olarak düzenlenebilmektedir. Hakaret cezası kanun gereği en az 20TL ve en fazla 100 TL bir gün karşılığı olacak şekilde 5 günden az 730 günden fazla olmamak üzere hesaplanır. Bu durumda hakimin takdirine göre 100 TL ile 73000 TL arasında cezaya hükmolunabilir. Uygulamada genellikle hükmedilen adli para cezası 1.000 tl le 10.000 tl arasındadır.

BEDDUA ETMEK HAKARET SAYILIR MI?

Beddua kapsamındaki sözler hakaret sayılmaz.. Nitekim Yargıtay “Allah belanı versin”  ‘’Allahından bul’’ ‘’Allah müstehakını versin’’ sözlerini tanrısal ceza dileme kapsamında hakaret niteliğinde olmadığı yönünde karar vermiştir.

HANGİ KELİMELER HAKARET SAYILIR?

Kanunda hakaret sayılan tüm kelime ve cümleler sayılamamıştır. Bu sebeple somut olaya göre değerlendirme yapılmaktadır. Yargıtay ise yerleşmiş içtihatlarında hangi kelime ve cümlelerin hakaret sayılacağına ilişkin değerlendirmeler yapmıştır. Çeşitli Yargıtay kararlarına göre hakaret kabul edilen sözlerden bazıları; ‘’Şerefsiz’’ ‘’gerizekalı’’ , ‘’Köpek karı’’, ‘’Lanet insan’’, ‘’Serseri’’, ‘’Öküz’’ ‘’Ahlaksız’’ ‘’Alçak’’ ‘’faşist’’ ‘’komünist’’ ‘’kör’’ ‘’topal’’ ‘’kel’’ ‘’kambur’’  ‘’psikopat’’ ‘’ruh hastası’’ ‘’Kaltak’’ ‘’Sen eskortsun’’ ‘’Şarlatan’’ ‘’Hırsız’’ ‘’senin akli dengen yok’’ ‘’Sen yalancısın ,yalan söylüyorsun’’ ‘’Zina yapıyorsun’’  ‘’Adi’’ ‘’Köpek’’

HAKARET DAVASI SİCİLE İŞLER Mİ?

Hakaret suçundan alınan cezanın sicillerine işleyip işlemeyeceğini merak konusudur. Adli sicile halk tabiriyle sabıka kaydına kesinleşen mahkeme kararları işlenir. Hakaret davası sonucunda kesinleşen mahkeme kararı da adli sicile (sabıka kaydına) işler. Hakaret davası neticesinde hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verilmişse 5 yıl içinde bir suç işlenmemesi halinde hakaretten alınan ceza sicile işlenmez.

HAKARETE UĞRADIM, NE YAPMALIYIM?

Hakaret suçu ile ilgili bu soruşturma sürecinin başlaması için ise mağdurun süresi içinde kolluk kuvvetine doğrudan başvurması ya da kendisi veya avukatı aracılığı ile direkt olarak Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile şikayette bulunması gerekmektedir. Hakaret suçu, kamu görevlisine hakaret hariç olmak üzere şikayete tabii bir suçtur. Şikayet süresi ise fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Mağdurun 6 ay içinde mutlaka şikayetini gerekli mercilere bildirmesi, hakaret davasının açılmasını sağlaması gerekmektedir

HAKARETTEN TUTUKLAMA OLUR MU?

Tutuklama tedbiri en ağır koruma tedbirlerinden olduğundan sıkı şartlara bağlanmıştır. Hakaretten ötürü şüpheli veya sanığa ilişkin tutuklama kararı verilebilmesi için yargılanma sırasında kaçma şüphesi ya da delilleri karartma şüphesi olması gerekir. Ayrıca şüphelinin hakaret suçunu işlediği ile ilgili kuvvetli suç şüphesinin de olması gereklidir.

KÜFÜR VE HAKARETİN CEZASI NEDİR?

Kişinin mağdura hakaret etmesi, Mağdurun gıyabında ve 3 kişinin tanıklığında hakaret, Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret Kişinin mağdura hakaret etmesi, Mağdurun gıyabında ve 3 kişinin tanıklığında hakaret, Mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret halinde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilir.

HAKARET CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLİR Mİ?

Kanun gereğince hakaret için hapis cezasına hükmedilebileceği gibi adli para cezası verilmesi de mümkündür. Hakim her iki cezaya aynı anda hükmedebileceği gibi yalnızca adli para cezası verilmesi yönünde de karar verebilir.

POLİSE KÜFÜR ETMENİN CEZASI NEDİR?

Polis memurları kamu görevlisi olduğundan yaptıkları kamu görevinden dolayı hakaret suçu işlenmişse verilecek cezada alt sınır 1 yıldan az olamayacaktır. Nitekim polis memuruna küfür etmenin cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bunun yanında polis memurunun görevine  mukavemet edilmişse ayrıca cezalandırılır.

SOSYAL MEDYADA KÜFÜR ETMENİN CEZASI NEDİR?

Sosyal medyada mesaj yolu ile küfredilmesi durumunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir. Hakaret suçunun sosyal medyada aleni bir şekilde işlenmesi durumunda ise ceza 1/6 oranında arttırılacaktır.

BOŞANMA SÜRECİNİZLE İLGİLİ DESTEK ALMAK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Telefon

0532 668 46 64

0216 709 71 81

E Mail

 

info@egehukukofisi.com

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No:25 Akasya Residence Tower A1 K:26 D:150 Üsküdar/İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply